Du also answered this question with: "thế đừng tưởng nữa, tìm bạn khác mà chơi"