Không ý e là có mây mà k ngờ cũng có mưa

cái gì cũng có thể mà😂😂😂