@lex_hac_edictali

Lᴇx Lᴜᴛʜᴏʀ

Ask @lex_hac_edictali

Sort by:

LatestTop

ᴀʟʟ ɪ ᴡᴀɴᴛ ғᴏʀ ᴄʜʀɪsᴛᴍᴀs ɪs... ✰

star__dust__rebel’s Profile PhotoS u p e r n o v a ︽✵︽
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╒═══════════════════════════╕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟᴇᴛ ɪᴛ ᴀʟʟ ʙᴜʀɴ ᴅᴏᴡɴ ᴀʀᴏᴜɴᴅ ᴜꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟᴇᴛ ᴛʜᴇ ᴄʀᴜᴇʟ ᴄᴏɴꜱᴜᴍᴇ ᴛʜᴇ ᴊᴜꜱᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟᴇᴛ ᴛʜᴇ ꜱɪɴ ᴡᴇ ꜱᴡɪᴍ ɪɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅʀᴏᴡɴ ᴜꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟᴇᴛ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ꜱʜᴀᴛᴛᴇʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪɴᴛᴏ ᴅᴜꜱᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╘═══════════════════════════╛
⠀⠀⠀⠀⠀═══ ᴺᵒᵗʰⁱⁿᵍ ᵉˡˢᵉ ᵐᵃᵗᵗᵉʳˢ
ᴼⁿˡʸ ᵘˢ, Lena. ═══
/ Book⠀ of⠀Destiny
ᴀʟʟ ɪ ᴡᴀɴᴛ ғᴏʀ ᴄʜʀɪsᴛᴍᴀs ɪs

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╒═══════════════════════════╕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍᴏᴜᴛʜ ꜱᴏ ꜰᴜʟʟ ᴏꜰ ʟɪᴇꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴇɴᴅ ᴛᴏ ʙʟᴏᴄᴋ, ʏᴏᴜʀ ᴇʏᴇꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴊᴜꜱᴛ ᴋᴇᴇᴘ ᴛʜᴇᴍ ᴄʟᴏꜱᴇᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴋᴇᴇᴘ ᴘʀᴀʏɪɴɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╘═══════════════════════════╛
⠀⠀⠀⠀⠀═══ Hɪᴅᴇ ɪɴ ʏᴏᴜʀsᴇʟꜰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Cʀᴀᴡʟ ɪɴ ʏᴏᴜʀsᴇʟꜰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Yᴏᴜ'ʟʟ ʜᴀᴠᴇ ʏᴏᴜʀ ᴛɪᴍᴇ.═══
@lena_the_luthor
ᴍᴏᴜᴛʜ ꜱᴏ ꜰᴜʟʟ ᴏꜰ

People you may like

Dagmarciaaa245’s Profile Photo Kinia
also likes
Rafal01’s Profile Photo Rafi
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀ℋᵐᵐ, ᵖᵒʷᵉʳ ᵃᶰᵈ ᶜᵒᶰᵗʳᵒˡ ᵒʳ ʷʰᶤˢᵏʸ ᵃᶰᵈ ̷ᶜ̷ᶤ̷ᵍ̷ᵃ̷ʳ̷ᵉ̷ᵗ̷ᵗ̷ᵉ̷ˢ̷?̷ ̷ˢ̷ᵉ̷ˣ̷?̷ ̷ᵃ̷ᶰ̷ᵃ̷ʳ̷ᶜ̷ʰ̷ʸ̷?̷ ʸᵒᵘʳ ᶜʰᵒᶤᶜᵉ...

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╒═══════════════════════════╕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡʜᴇɴ ɪ ᴘʀᴇᴛᴇɴᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ɪꜱ ᴡʜᴀᴛ ɪ ᴡᴀɴᴛ ɪᴛ ᴛᴏ ʙᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ʟᴏᴏᴋ ᴇxᴀᴄᴛʟʏ ʟɪᴋᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ʜᴀᴅ ᴀʟᴡᴀʏꜱ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ᴛᴏ ꜱᴇᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╘═══════════════════════════╛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴺᵒ ᵗᵘʳⁿⁱⁿᵍ ᵇᵃᶜᵏ ⁿᵒʷ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀═══ Aɴᴀʀᴄʜʏ ꜰᴏʀ ʙʀᴇᴀᴋꜰᴀsᴛ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄɪɢᴀʀᴇᴛᴛᴇs ᴀꜰᴛᴇʀ sᴇx.═══
ℋᵐᵐ ᵖᵒʷᵉʳ ᵃᶰᵈ ᶜᵒᶰᵗʳᵒˡ ᵒʳ ʷʰᶤˢᵏʸ ᵃᶰᵈ  ᶜᶤᵍᵃʳᵉᵗᵗᵉˢ ˢᵉˣ ᵃᶰᵃʳᶜʰʸ ʸᵒᵘʳ ᶜʰᵒᶤᶜᵉ

Power is overrated in these days brother. There is always someone stopping you from arising...

lena_the_luthor’s Profile PhotoL Luthor
Never underestimate your potential enemies, know their strong points but believe only in yourself.
You have my blood.
You were born as a survivor, sister mine and a survivor you will be.
Conqueror's blade, Death's bride.
Queen.
Power is overrated in these days brother There is always someone stopping you
+1 answer in: “Czy jesteś zakochany(a)?”

~~•~~ Wᴇ ᴀʀᴇ ʙᴜʀᴅᴇɴᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ᴇxᴄᴇʟʟᴇɴᴄᴇ. ~~•~~

lena_the_luthor’s Profile PhotoL Luthor
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╒═══════════════════════════╕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴇʟʟ ᴍᴇ ʏᴏᴜ ʟᴏᴠᴇ ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄᴏᴍᴇ ʙᴀᴄᴋ ᴀɴᴅ ʜᴀᴜɴᴛ ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╘═══════════════════════════╛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᵀᵉˡˡ ᵐᵉ ʸᵒᵘʳ ˢᵉᶜʳᵉᵗˢ
ᴬⁿᵈ ᵃˢᵏ ᵐᵉ ʸᵒᵘʳ qᵘᵉˢᵗⁱᵒⁿˢ
ᴼʰ ˡᵉᵗ'ˢ ᵍᵒ ᵇᵃᶜᵏ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ˢᵗᵃʳᵗ
ᴿᵘⁿⁿⁱⁿᵍ ⁱⁿ ᶜⁱʳᶜˡᵉˢ, ᶜᵒᵐⁱⁿᵍ ᵘᵖ ᵗᵃⁱˡˢ
ᴴᵉᵃᵈˢ ᵒⁿ ᵃ ˢᶜⁱᵉⁿᶜᵉ ᵃᵖᵃʳᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀We are indeed, sweet sister.
Wᴇ ᴀʀᴇ ʙᴜʀᴅᴇɴᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ᴇxᴄᴇʟʟᴇɴᴄᴇ

______//ᕼᕮᒪᒪO Lᴇx ღ

wandasokovianwitch1936’s Profile Photo⁞ᱬ⁞ Wanda ᴹᵃʳʸᵃ Maximoff
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╒═══════════════════════════╕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ ɪɴꜱᴀɴᴇ ʟɪᴋᴇ ᴍᴇ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴇᴇɴ ɪɴ ᴘᴀɪɴ ʟɪᴋᴇ ᴍᴇ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴏᴜɢʜᴛ ᴀ ʜᴜɴᴅʀᴇᴅ ᴅᴏʟʟᴀʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴏᴛᴛʟᴇ ᴏꜰ ᴄʜᴀᴍᴘᴀɢɴᴇ ʟɪᴋᴇ ᴍᴇ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╘═══════════════════════════╛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴬʳᵉ ʸᵒᵘ ᵈᵉʳᵃⁿᵍᵉᵈ ˡⁱᵏᵉ ᵐᵉ?
ᴬʳᵉ ʸᵒᵘ ˢᵗʳᵃⁿᵍᵉ ˡⁱᵏᵉ ᵐᵉ?
ᴸⁱᵍʰᵗⁱⁿᵍ ᵐᵃᵗᶜʰᵉˢ ʲᵘˢᵗ ᵗᵒ ˢʷᵃˡˡᵒʷ ᵘᵖ ᵗʰᵉ ᶠˡᵃᵐᵉ ˡⁱᵏᵉ ᵐᵉ?
ᴰᵒ ʸᵒᵘ ᶜᵃˡˡ ʸᵒᵘʳˢᵉˡᶠ ᵃ ᶠᵘᶜᵏⁱⁿᵍ ʰᵘʳʳⁱᶜᵃⁿᵉ ˡⁱᵏᵉ ᵐᵉ?
ᵂᵉˡˡ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ ⁱˢ ᵍᵒˡᵈ ᵃⁿᵈ ᵐʸ ʰᵃⁿᵈˢ ᵃʳᵉ ᶜᵒˡᵈ
ᕼᕮᒪᒪO Lᴇx ღ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╒═════════════════════╕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴏʜ, ꜰᴇʟɪᴄɪᴀ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴀʙᴇ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴛʜɪɴᴋ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ʀᴇᴀʟʟʏ, ʀᴇᴀʟʟʏ ɴᴇᴇᴅ ʏᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╘═════════════════════╛
@midnightxqueen
ᴏʜ ꜰᴇʟɪᴄɪᴀ

♔ ═══ ∙ @findyouownlittlespitfire ∙ ═══

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╒═══════════════════════════╕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴡʀᴏᴛᴇ ʏᴏᴜ ᴀɴᴅ ᴛᴏʟᴅ ʏᴏᴜ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ ᴡᴇʀᴇ ᴛʜᴇ ʙɪɢɢᴇꜱᴛ ꜰɪꜱʜ ᴏᴜᴛ ʜᴇʀᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ ꜱʜᴏᴜʟᴅ ʜᴀᴠᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ɢᴏɴᴇ ᴛᴏ ʜᴏʟʟʏᴡᴏᴏᴅ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇʏ ᴛᴀᴋᴇ ʏᴏᴜ ᴀɴᴅ ᴍᴀᴋᴇ ʏᴏᴜ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇʏ ʟᴏᴏᴋ ᴀᴛ ʏᴏᴜ ɪɴ ᴅɪꜱɢᴜꜱᴛɪɴɢ ᴡᴀʏꜱ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ ꜱʜᴏᴜʟᴅ ʜᴀᴠᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ᴛʀᴜꜱᴛᴇᴅ ʜᴏʟʟʏᴡᴏᴏᴅ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╘═══════════════════════════╛
ᵀʰⁱˢ ⁱˢ ᵐʸ ᶠʳᵒⁿᵗ ᵖᵃᵍᵉ. ᵀʰⁱˢ ⁱˢ ᵐʸ ⁿᵉʷ ʳᵃᵍᵉ.
ᴾʰᵒⁿʸ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᶜᵒᵐᵉ ᵗᵒ ᵖᵃʸ.
ᴾʰᵒⁿʸ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᶜᵒᵐᵉ ᵗᵒ ᵖʳᵃʸ.
https://youtu.be/mkoIiJhnXLolex_hac_edictali’s Video 155341476554 mkoIiJhnXLolex_hac_edictali’s Video 155341476554 mkoIiJhnXLo
═══ https://justpaste.it/Lacrimosa__00 ═══
findyouownlittlespitfire

♔ ═══ ∙ @midnightxqueen ∙ ═══

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╒════════════════════╕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇ ᴄɪᴛʏ ʟᴏᴏᴋꜱ ꜱᴏ ᴘʀᴇᴛᴛʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅᴏ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴɴᴀ ʙᴜʀɴ ɪᴛ ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╘════════════════════╛
ᴬˡˡ ᵐʸ ᵇᵃᵗᵗˡᵉˢ ʰᵃᵛᵉ ᵇᵉᵉⁿ ʷᵒⁿ
ᴮᵘᵗ ᵗʰᵉ ʷᵃʳ ʰᵃˢ ʲᵘˢᵗ ᵇᵉᵍᵘⁿ
https://youtu.be/fdFxDfqzyDMlex_hac_edictali’s Video 155320374218 fdFxDfqzyDMlex_hac_edictali’s Video 155320374218 fdFxDfqzyDM
═══ https://justpaste.it/Burn__it__with__me00 ═══
midnightxqueen

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╒══════════════════╕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ'ᴠᴇ ʟᴏꜱᴛ ᴍʏ ꜰᴇᴀʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴏ ᴡʜᴀᴛ ᴀᴘᴘᴇᴀʀꜱ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴅᴏ ᴍʏ ʙᴇꜱᴛ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ɪꜱ ᴍɪɴᴇ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ ᴛᴀᴋᴇ ᴛʜᴇ ᴘʀɪᴄᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ʀᴇᴀʟɪᴢᴇ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴀᴛ'ꜱ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ᴇʏᴇꜱ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ɪꜱ ᴍɪɴᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╘══════════════════╛
ᴵ ᵇᵉˡⁱᵉᵛᵉ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ʷᵒⁿᵈᵉʳ,
ᴵ ᵇᵉˡⁱᵉᵛᵉ ᴵ ᶜᵃⁿ ᵗᵒᵘᶜʰ ᵗʰᵉ ᶠˡᵃᵐᵉ
https://youtu.be/M0K4WYnCgXglex_hac_edictali’s Video 155235080138 M0K4WYnCgXglex_hac_edictali’s Video 155235080138 M0K4WYnCgXg
Dzisiaj, właśnie tu i właśnie teraz przedstawiam Wam moje urocze panie. Dwie są piękne i oczarują Was, trzecia mniej i już tłumaczę stąd we mnie ten brak przekonania.
🆄🅽
@findyouownlittlespitfire Iris West
Tematy nie kończą się nigdy, a im więcej granic gotowy jest przekroczyć dla nich dziennikarz tym lepiej. Po piętach nowych, białych conversów Lexa od długiego czasu chodzi panna West, odważna i uparta. Czy zdoła poznać prawdę o Luthorze, który wrócił do Metropolis po latach? Sekret goni sekret, każdy jest pilnie strzeżony, a czas dawno przestał być sprzymierzeńcem. Co zrobi Lex, jeśli Iris pozna jego największy sekret? Co z sekretem tym... zrobi Iris?
🅳🅴🆄🆇 @midnightxqueen
Włamywaczka wyciągnięta z samego piekła, kobieta która odebrałaby diabłu tron, genetycznie udoskonalona i śmiertelnie niebezpieczna... dla wrogów Lexa. Armię ochroniarzy Lexa zasili zabójca i ex-złodziejka, panna Hardy. Z białymi włosami, w lateksie, ze spluwą, z batem i w łóżku. Początki współpracy z królem Gotham, który ma więcej lat niż na to wygląda. Jak to możliwe? Niepokojąco brudne załatwianie spraw, zamiatanie konkurencji pod dywan i czarny worek dla tych, którzy nie rozumieją, że Lex jest wizjonerem. Pokażę Wam młodego Lexa, niezrównoważonego psychicznie bo każda modyfikacja ciała, pobieranie próbek DNA i przeszczep mózgu nie mogą zostać bez echa. Kiedy rywal CEO LexCorp spróbuje przeciągnąć Kotkę na swoją stronę, okaże się kto jest po czyjej stronie. Będzie dużo krwi, brandy i SOLIDNE +18.
🆃🆁🅾🅸🆂
@BruceWayne1363 Batman
Mroczny Rycerz będzie mścił się za to, co Lex zrobił jego przyjacielowi. Świadom tego, że niewysoki, niepozorny jeszcze chłopak ma większy potencjał niż sądził stoczy z nim walkę. Czy wie, jakie asy ma w rękawie marynarki Armaniego noszonej do spranych dżinsów i kolorowych T-Shirtów Luthor? Przeżyje tylko jeden.

View more

ɪᴠᴇ ʟᴏꜱᴛ ᴍʏ ꜰᴇᴀʀ

⠀⠀⠀

─────────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╒═══════════════╕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴀɪʟ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴋɪɴɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴀɪʟ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴏɴᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴋɴᴇᴇʟ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴄʀᴏᴡɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ꜱᴛᴀɴᴅ ɪɴ ᴛʜᴇ ꜱᴜɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╘═══════════════╛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴺᵒ ᵐᵉʳᶜʸ ᶠʳᵒᵐ ᵗʰᵉ ᵉᵈᵍᵉ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇˡᵃᵈᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴰᵃʳᵉ ᵉˢᶜᵃᵖᵉ ᵃⁿᵈ ˡᵉᵃʳⁿ ᵗʰᵉ ᵖʳⁱᶜᵉ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵖᵃⁱᵈ
─────────────────────────────────────
https://youtu.be/DelhLppPSxYlex_hac_edictali’s Video 155270908874 DelhLppPSxYlex_hac_edictali’s Video 155270908874 DelhLppPSxY

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

─────────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╒══════════════════╕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Iғ yoυ doɴ'т lιve ғree
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Yoυ're ɴoт lιvιɴɢ αт αll
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Iт'ѕ тιмe тo eɴjoy
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀тнe insanity
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╘══════════════════╛
Wʜᴀᴛ I ᴡᴀɴᴛ ɪs ᴀ ᴛʜʀɪʟʟ
Yᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ I ᴡᴀɴᴛ ɪᴛ ᴀʟʟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴸᵉᵗ'ˢ ˢᵗᵃʸ ᵃˡᶤᵛᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴺᵒ ᶤᶰᵗᵉᶰᵗᶤᵒᶰ ᵗᵒ ˢˡᵉᵉᵖ
─────────────────────────────────────

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀═══ ∙ ♔ ∙ ═══

─────────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╒══════════════════╕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ѕυcн ѕelғιѕн prαyerѕ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀αɴd ι cαɴ'т ɢeт eɴoυɢн
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╘══════════════════╛
ɪ'ᴍ ̶ɴ̶ᴏ̶ᴛ̶ ̶ ʜᴇʀᴇ ʟᴏᴏᴋɪɴɢ ғᴏʀ ᴀʙsᴏʟᴜᴛɪᴏɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵀʰᵉ ˢʷᵉᵉᵗᵉˢᵗ ˢᵘᵇᵐᶤˢˢᶤᵒᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴰʳᶤᶰᵏᶤᶰᵍ ᶤᵗ ᶤᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵀʰᵉ ʷᶤᶰᵉ˒ ᵗʰᵉ ʷᵒᵐᵉᶰ˒ ᵗʰᵉ ᵇᵉᵈʳᵒᵒᵐ ʰʸᵐᶰˢ
─────────────────────────────────────

Language: English