also answered this question with: "tình cảm của bản thân còn mang ra đùa được thì của người khác có là gì =)))))))))) anwww 2 bên cù..."

The answer hasn’t got any rewards yet.