Bani also answered this question with: "t cx gặp nhiều r t bt ... v nên là bọn con trai đừng nên chỉ nhìn vẻ bên ngoài để mà đánh giá tổn..."