Hoàng Trang also answered this question with: "Đừng yêu nữa"