standbyme also answered this question with: "Hãy nói yêu, đừng nói yêu mãi mãi"