diep_lan77 also answered this question with: "Vui vch 😂😂 nếu 1 trong 2 người k có tình cảm như ty nhé"