Mai Lê also answered this question with: "công nhận không thích ai đỡ mệt hơn thật"

The answer hasn’t got any rewards yet.