Ask @mezozaur:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ♕ @quttersnipe


⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴏʜ, ʏᴏᴜ ʀᴜɴ ᴛʜᴇ sᴛʀᴇᴇᴛs, ʜᴜʜ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɴᴏᴡ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴɴᴀ ᴄᴏᴍᴇ ᴀɴᴅ ғᴜᴄᴋ ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ, ʜᴜʜ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ɪ'ᴍ ᴛᴀʟᴋɪɴ' ᴛᴏ ʏᴏᴜ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ ᴀʟʀᴇᴀᴅʏ ᴋɴᴏᴡ ᴡʜᴏ ᴛʜᴇ ғᴜᴄᴋ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✦
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Song_In_The_Dark_02
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⫸ @NIXHTINXALE


⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴇᴠᴇʀʏʙᴏᴅʏ ɢᴏɪɴɢ ᴜᴘ, ʙᴜᴛ ɪ'ᴍ ɢᴏɪɴɢ ᴛᴏ ʜᴇʟʟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴇᴠᴇɴ ɢɪᴠᴇ ᴀ ғᴜᴄᴋ ᴡʜᴀᴛɪ'ᴍᴅᴏɪɴɢ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴡʜᴏ ᴄᴀʀᴇs

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀×
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ https://justpaste.it/bad_meets_evil_11
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀★ @gunsforpeople


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵀʰᶦˢ ᶦˢ ʰᵒʷ ᵗʰᵉ ˢᵗᵒʳʸ ᵉⁿᵈˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴰᵉᵃᵗʰ ᶦˢ ᵃ ᵖᵃʳᵗʸ, ᶦⁿᵛᶦᵗᵉ ᵃˡˡ ʸᵒᵘʳ ᶠʳᶦᵉⁿᵈˢ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ︾ ━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Brothers_like_no_others_07
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ︽ ━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⫸ @NIXHTINXALE


⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴅᴇᴇᴘ ɪɴ ᴛʜᴇ ʙʟᴀᴄᴋ ɪs ᴛʜᴇ ᴘʟᴀᴄᴇ ɪ ᴄᴀʟʟ ʜᴏᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴛᴀᴋᴇ ᴍᴇ ʙᴀᴄᴋ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀᴄᴇ ɪ ʙᴇʟᴏɴɢ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀×
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ https://justpaste.it/bad_meets_evil_09
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⫸ @NIXHTINXALE


⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜɪɴɢs ᴊᴜsᴛ ɢᴏᴛ sᴜᴘᴇʀ ᴡᴇɪʀᴅ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪᴛ's ᴍʏ ᴛɪᴍᴇ ᴛᴏ sʜɪɴᴇ.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀×
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ https://justpaste.it/bad_meets_evil_07
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⫸ @NIXHTINXALE


⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴛɪʟʟ ᴛʜᴇ ʀᴏᴏғ ᴄᴏᴍᴇs ᴏғғ, ᴛɪʟʟ ᴛʜᴇ ʟɪɢʜᴛs ɢᴏ ᴏᴜᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴛɪʟʟ ᴍʏ ʟᴇɢs ɢɪᴠᴇ ᴏᴜᴛ, ᴄᴀɴ’ᴛ sʜᴜᴛ ᴍʏ ᴍᴏᴜᴛʜ.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀×
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ https://justpaste.it/bad_meets_evil_05
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⫸ @NIXHTINXALE


⠀⠀ɪ'ᴍᴍᴀ sᴡɪᴛᴄʜ-ʙʟᴀᴅᴇ sʜᴀɴᴋ, ʏᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ʜᴏᴡ ᴡᴏʀᴅ ɢᴇᴛs ᴀʀᴏᴜɴᴅ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
⠀⠀⠀⠀ ᴀɴᴅ ᴡᴇ'ʀᴇ sᴛɪʟʟ ᴏɴ ᴛʜᴇ ʀᴜɴ, ᴛʜᴇ ᴍᴏsᴛ ʀᴜᴛʜʟᴇss ᴄʀᴇᴡ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀×
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ https://justpaste.it/bad_meets_evil_03
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

Diary⠀━━⠀I


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Już nie tęsknie, już nie błagam.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ Każda rana wysuszyła moje oczy.

⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀ ⠀⠀ https://justpaste.it/put-another-x-on-the-calendar

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ᶦ ⁿᵉᵛᵉʳ ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ ᶦ'ᵈ ᶠᵉᵉˡ ᵗʰᶦˢ ʷᵃʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀7 . X

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⫸ @NIXHTINXALE


⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴇ'ʀᴇ ɢᴏɴɴᴀ ʀᴏᴄᴋ ᴛʜɪs ʜᴏᴜsᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴜɴᴛɪʟ ᴡᴇ ᴋɴᴏᴄᴋ ɪᴛ ᴅᴏᴡɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ sᴏ ᴛᴜʀɴ ᴛʜᴇ ᴠᴏʟᴜᴍᴇ ʟᴏᴜᴅ

⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀sᴀʏ "ғᴜᴄᴋ ɪᴛ!"
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴇғᴏʀᴇ ᴡᴇ ᴋɪᴄᴋ ᴛʜᴇ ʙᴜᴄᴋᴇᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟɪғᴇ's ᴛᴏᴏ sʜᴏʀᴛ ᴛᴏ ɴᴏᴛ ɢᴏ ғᴏʀ ʙʀᴏᴋᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sᴏ ᴇᴠᴇʀʏʙᴏᴅʏ, ɢᴏ ʙᴇʀsᴇʀᴋ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀×
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ https://justpaste.it/bad_meets_evil_01
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀★ @gunsforpeople

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ᵀᵃᵗᵗᵒᵒᵉᵈ ⁿᵉᶜᵏˢ ᵃⁿᵈ ᵗᵃᵗᵗᵒᵒᵉᵈ ʰᵃⁿᵈˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴼʰ, ʰᵒʷ ᵈᵒⁿ'ᵗ ʸᵒᵘ ᵈʳᵒʷⁿ ᶦⁿ ᵃ ʳᵃᶦⁿ ˢᵗᵒʳᵐˀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᶠʳᵉˢʰ ʳᵉᵍʳᵉᵗˢ, ᵛᵒᵈᵏᵃ ˢʷᵉᵃᵗˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵀʰᵉ ˢᵘⁿ ᶦˢ ᵈᵒʷⁿ ᵃⁿᵈ ʷᵉ'ʳᵉ ᵇᵒᵘⁿᵈ ᵗᵒ ᵍᵉᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴱˣʰᵃᵘˢᵗᵉᵈ ᵃⁿᵈ ˢᵒ ᶠᵃʳ ᶠʳᵒᵐ ᵗʰᵉ ˢʰᵒʳᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ═════ ✦ ═════

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ︾ ━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Brothers_like_no_others_05
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ︽ ━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀♤ \\ ᴏᴘᴏᴡɪᴇᴅᴢ ᴍɪ ᴏ ꜱᴡᴏᴊᴇᴊ ᴜʟᴜʙɪᴏɴᴇᴊ ᴏꜱᴏʙɪᴇ.

▬⠀⠀your friend. ⠀ ❞
Moje dzieciństwo tak właściwie nie istniało. Nie miałem wiele za młodu. Jako taki dom, trochę zabawek i jedynego, starszego brata. Wtedy jeszcze tego nie zauważałem, zbyt pochłonięty swoim własnym, dziecięcym światem, ale Joel zawsze przy mnie był. Był i zawsze będzie moim aniołem stróżem. Nie miałem mamy, a ojciec, chociaż żył, to nie istniał dla mnie. Dla nas. Zaczęło być nam ciężej, gdy dorastałem i ojciec zniknął na zawsze. Joel pracował, bym mógł chodzić do szkoły, którą zdecydowałem się porzucić, by nie obciążać go kosztami. Ale pamiętam tak wiele z jego udziałem...
Pamiętam jego śmiech, gdy powtarzałem, że gdy dorosnę, to chcę go poślubić, bo jest idealnym facetem i chciałbym mieć takiego męża.
Pamiętam, gdy po raz pierwszy przycisnął swoje czoło do mojego, by dodać mi otuchy i powiedział, że więcej nie pozwoli nikomu mnie skrzywdzić, gdy ojciec pierwszy raz podniósł na mnie rękę.
Pamiętam jak tulił mnie do siebie mocno, gdy nie umiałem powstrzymać łez na pogrzebie naszej mamy. Gdy pijany ojciec stał gdzieś daleko, a ja czułem, jak mój świat pierwszy raz się wali.
Pamiętam jak bardzo się bałem, co o mnie pomyśli, gdy pierwszy raz przyznawałem się do tego, że kobiety nie są moim obiektem zainteresowań. Był bardzo zdziwiony łzami w moich oczach i wtedy przekonał mnie, że nie ma w tym niczego złego i cokolwiek by się nie działo, zawsze będę jego ukochanym młodszym braciszkiem.
Pamiętam, że nie krzyczał na mnie, gdy znajdował w moim pokoju swoje papierosy lub prochy, gdy powoli zaczynałem wchodzić w świat gangów. Ba, od tamtej pory zaczęliśmy wspólnie palić i bawić się używkami.
Pamiętam tak dobrze, gdy moje serce zostało złamane po raz kolejny. Wróciłem wtedy do Londynu, do rodzinnego domu, gotowy raz na zawsze skończyć z tym dość krótkim, ale chorym życiem. Chciałem się z nim pożegnać. To on wtedy siłą wyciągnął mi pistolet z dłoni i cały cholerny tydzień siedział przy moim łóżku, trzymając mnie przy życiu, gdy ja nie miałem siły nawet wstać po jedzenie.
Jaki jest Joel? Dziwny, na pewno. Ale to u nas Grenardów rodzinne. Wiele sytuacji doprowadziło mnie do tego, że mój optymizm zmalał, uśmiech zniknął, a ja przestałem wierzyć, że istnieje coś takiego, jak "miłość", chociaż zawsze byłem do tych rzeczy pierwszy. Ale gdy mam przy sobie Joela, który zawsze znajdzie chwilę, by mnie przytulić, mruknąć "kocham Cię" i nawet przyjdzie dać buziaka w czoło na dobranoc, chociaż już dawno przestałem być gówniarzem, to nie umiem zupełnie przestać w tę cholerną miłość wierzyć. Przy nim zawsze czuję się spokojny, mogę wreszcie odetchnąć od tego pędzącego świata. Uwielbiam spędzać wieczory w jego towarzystwie i nigdy nie mogę się nadziwić tym, ile ma do mnie cierpliwości. Tyle razy potrafiłem spierdolić rzeczy koncertowo, a on i tak tylko zmierzwi mi włosy i powie "będzie dobrze, Mez". I wiecie co? Naprawdę w to wierzę, gdy słyszę to od niego. Jest najważniejszą osobą w moim życiu i to nigdy się nie zmieni. Kocham Cię, braciszku. @gunsforpeople 💚

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀《❤》

»»— Mr.Grenard —-««
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sᴘᴏᴊʀᴢę ᴡ ʟᴜsᴛʀᴏ, ᴢᴀᴄᴢʏɴᴀᴍ ᴛᴇɴ ʙóᴊ, ʙóʟ
⠀⠀⠀⠀ʙᴀć sɪę, żᴇ ᴅᴢɪsɪᴀᴊ ᴡʏᴘᴀᴅɴɪᴇ ɴᴜᴍᴇʀᴇᴋ ᴍóᴊ, ᴏᴅᴘᴀᴅɴę
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴜᴍóᴡɪłᴀ sɪę ᴢᴇ ᴍɴą ɴᴀᴅᴢɪᴇᴊᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀʟᴇ ᴊᴀ ᴅᴀłᴇᴍ ᴊᴇᴊ ɴᴜᴍᴇʀ ᴢ ʙłęᴅᴇᴍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɢʀᴢᴇᴄʜóᴡ ʀᴢᴇᴋᴀ, ᴡɪᴇᴍ, żᴇ ᴘʀᴢᴇᴊᴅę
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀʟᴇ ɴɪᴇ ᴄʜᴄę ʙʏ ᴋᴛᴏᴋᴏʟᴡɪᴇᴋ ᴄᴢᴇᴋᴀł
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙʏ ᴋᴛᴏᴋᴏʟᴡɪᴇᴋ ᴡɪᴇʀᴢʏł ᴡᴇ ᴍɴɪᴇ, ᴡɪᴅᴢɪᴀł ʙᴇsᴛɪę
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ʙʏ ᴋᴛᴏᴋᴏʟᴡɪᴇᴋ ʙʏł ᴊᴀᴋ sᴇɴsᴇɪ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ʙʀᴀᴛɴɪᴀ ᴅᴜsᴢᴀ, ᴄᴢʏ ᴋᴛᴏś ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ
⠀ ⠀ ᴊᴀ sᴀᴍ ʙęᴅę ᴍᴜsɪᴀł ᴡᴀʟᴄᴢʏć ᴛᴜᴛᴀᴊ, ᴀż sɪę ᴜɴɪᴄᴇsᴛᴡɪᴇɴɪᴇ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ᴍᴀʀᴢę ᴛʏʟᴋᴏ żᴇʙʏ ᴊᴀᴋᴏś ᴢᴇʀᴡᴀć ᴛᴇɴ ғɪʟᴍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̶ɪ̶ ̶ᴛ̶ᴏ̶ ̶ʀ̶ᴏ̶ʙ̶ɪ̶ę̶ ̶ᴡ̶ ̶s̶ɴ̶ᴀ̶ᴄ̶ʜ̶
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴜᴋʀʏᴛʏ ᴡ ᴍᴏɪᴄʜ ᴇᴍᴏᴄᴊᴀᴄʜ ʙᴇᴢ ᴢᴍɪᴀɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴺ̶ᶦ̶ᵉ̶ ̶ᶜ̶ᶻ̶ᵘ̶ʲ̶ᵉ̶ ̶ⁿ̶ᶦ̶ᶜ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀☽ @thereddahlia

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟᴇᴛ ᴍᴇ ʟɪᴠᴇ ɪᴛ ɴᴏᴡ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟᴇᴛ ᴍᴇ ғᴇᴇʟ ɪᴛ ɴᴏᴡ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟᴇᴛ ᴍᴇ ʙʀᴇᴀᴋ ɪᴛ ᴅᴏᴡɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵ ᵏⁿᵒʷ ᴵ ˢᵉᵉ ᵗʰᵃᵗ ᵗʰᶦˢ ᵃᶦⁿ'ᵗ ᵗʰᵉ ᵉⁿᵈ ᶠᵒʳ ᵐᵉ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ᴛʀʏ ᴛᴏ sᴛᴏᴘ ᴍᴇ ɴᴏᴡ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴡɪʟʟ ʜɪᴛ ᴛʜᴇ ɢʀᴏᴜɴᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ɪ ᴡɪʟʟ ᴛᴜʀɴ ᴀʀᴏᴜɴᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ I ⠀do⠀ believe
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀that⠀ this ⠀world
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ain't⠀ done ⠀with⠀ me

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ ☼ ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/oldblood_02
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

View more

Kogo kochasz najmocniej, malutki?

Ava (Pixie) Burset ⇝ ❌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ᴡᴇʟʟ ᴅᴏɴ'ᴛ sɪɴɢ ᴍᴇ ᴘʀᴀɪsᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴊᴜsᴛ ᴋᴇᴇᴘ ᴍᴇ ғʀᴏᴍ ᴍʏ ɢʀᴀᴠᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɪᴛ's ᴍʏ ʟᴀsᴛ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ғᴏʀ ᴡʜᴀᴛ ᴄᴏᴜʟᴅ ʙᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʜᴇ ᴡᴀɴᴛs ᴍᴇ ᴀ sʟᴀᴠᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵ ʲᵘˢᵗ ʷᵃⁿⁿᵃ ᵇᵉ ˢᵃᵛᵉᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ғʀᴏᴍ ᴛʜɪs ʙɪᴛᴛᴇʀsᴡᴇᴇᴛ ᴛʀᴀɢᴇᴅʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴛʀᴀᴘᴘᴇᴅ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴅᴀʀᴋ. ʏ͟ᴏ͟ᴜ͟'͟ʀ͟ᴇ͟ ͟ᴍ͟ʏ͟ ͟ᴏ͟ɴ͟ʟ͟ʏ͟ ͟ʟ͟ɪ͟ɢ͟ʜ͟ᴛ͟
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪᴛ's ᴍᴇ ᴀɢᴀɪɴsᴛ ᴛʜᴇ ᴅᴇᴠɪʟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀And⠀ I'm⠀ ready⠀ to ⠀fight

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀★ @gunsforpeople

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢᵃʸ ᵃ ᵖʳᵃʸᵉʳ, ᵉᵛᵉʳʸ ⁿᶦᵍʰᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴬˡˡ ʷᵉ ʰᵉᵃʳ ᵐᵘˢᵗ ᵇᵉ ʳᶦᵍʰᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᴸᶦᵛᶦⁿᵍ ˡᶦᶠᵉ ᶠᵒʳ ᵗʰᵉ ᵉⁿᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ᴺᵒᵗʰᶦⁿᵍ ˡᵉᶠᵗ ᵗᵒ ᵈᵉᶠᵉⁿᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ═════ ✦ ═════

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ︾ ━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Brothers_like_no_others_03
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ︽ ━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀⠀⠀Wʰ ᵃ ᵗ ᵈᵒᵉˢ D E A T H ᵐᵉᵃᶰ ᵗᵒ ʸᵒᵘ?⠀ ╱⠀ᶠ ᵒ ˡ ˡ ᵒ ʷ ᵉ ᵈ⠀✞

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵂʰᵒ'ˢ ᵗᵒ ʲᵘᵈᵍᵉ, ʷʰᵒ'ˢ ᶦⁿˢᵃⁿᵉˀ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴀᴛᴄʜ ɪᴛ ᴀʟʟ ᴡᴀsʜ ᴀᴡᴀʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ sᴀᴠᴇ ᴜs ғʀᴏᴍ ᴡʜᴀᴛ ᴡᴇ'ᴠᴇ ᴍᴀᴅᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪᴛ ᴅᴏᴇsɴ'ᴛ ᴅɪᴇ, ɪᴛ ᴏɴʟʏ ғᴀᴅᴇs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɪғ ɪ ᴄᴀɴ'ᴛ ғᴇᴇʟ, ᴛʜᴇʀᴇ ɪsɴ'ᴛ ᴘᴀɪɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ ᴅᴀʏ ᴀɴᴅ ɪᴛ's ᴀʟʟ ᴛʜᴇ sᴀᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴀʟᴡᴀʏs ᴘʀᴀʏ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ᴄʜᴀɴɢᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ɪᴛ sᴇᴇᴍs ᴛᴏ ᴍᴇ ᴡᴇ'ʀᴇ ᴀʟʟ ᴛᴏ ʙʟᴀᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴘᴜsʜ ʏᴏᴜʀ ᴍᴀᴛᴄʜᴇs, ɴᴏ ᴍᴏʀᴇ ʀᴀɪɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴜʀɴ ᴛʜɪs ғᴜᴄᴋɪɴɢ ᴡᴏʀʟᴅ ᴛᴏᴅᴀʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵ ˢᵉᵉ ᵗʰᵉ ˢᵗʳᵉᵉᵗˢ ᵇᵘʳⁿ ᵃˡᵒⁿᵍ ʷᶦᵗʰ ᵃˡˡ ᵐʸ ᵐᵉᵐᵒʳᶦᵉˢ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ͟ᴵ͟'͟ᵐ͟ ͟ˡ͟ᵒ͟ˢ͟ᶦ͟ⁿ͟ᵍ͟ ͟ᵃ͟ˡ͟ˡ͟ ͟ᵐ͟ʸ͟ ͟ˢ͟ᵃ͟ⁿ͟ᶦ͟ᵗ͟ʸ͟ ͟

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ᶜᵃⁿ'ᵗ ʰᶦᵈᵉ ᶠʳᵒᵐ ᵗʰᵉ ᵛᵒᶦᶜᵉ ᵗʰᵃᵗ ˢᵖᵉᵃᵏˢ ᶦⁿˢᶦᵈᵉ ᵒᶠ ᵐᵉ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀━━━ ᴵ ᵐᶦˢˢ ᵐᶦˢˢᶦⁿᵍ ʸᵒᵘ.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʟᴇᴛ ᴛʜᴇ ғɪʀᴇ ʙʀᴇᴀᴛʜᴇ ᴍᴇ ʙᴀᴄᴋ ᴛᴏ ʟɪғᴇ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ https://justpaste.it/poszukiwani_mezo
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❝ ᴅɪɴᴏ ❞

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━ ᴹᵉ ᵃⁿᵈ ʸᵒᵘ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━ ᴹᵉ ᵃⁿᵈ ʸᵒᵘ.

View more

⠀⠀⠀⊰ † ⊱

❛ ᵛᵃˡᵉᶰᵗᶤᶰᵃ ᶜᵃʳˡᶤˢˡᵉ \\ ❌
⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ɢᴏᴛ ᴀ ᴍᴏᴅᴇʀɴ ᴘᴇʀsᴏɴᴀ ᴍᴀᴅᴇ ᴏғ ᴄᴏᴄᴀɪɴᴇ ᴍᴀʀɪᴊᴜᴀɴᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ғᴜᴄᴋ ʏᴏᴜ ʙɪᴛᴄʜ-ᴀss ᴘʀɪᴍᴀᴅᴏɴɴᴀs, ɢᴏɴɴᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀break you down
⠀ɪ ɢᴏᴛ ᴀ ᴡʜᴏʟᴇ ʟᴏᴛ ᴏғ ᴠᴇɴɢᴇᴀɴᴄᴇ ᴅᴇᴇᴘ ɪɴsɪᴅᴇ ᴏғ ᴇᴠᴇʀʏ sᴇɴᴛᴇɴᴄᴇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴇᴀʜ, ɪ'ᴍ ᴊᴜsᴛ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ ᴍᴇɴᴀᴄᴇ sᴇɴᴛ ᴛᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀break you down
⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✶ @trdmstks

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ɪ ᴛʜɪɴᴋ ɪ'ᴠᴇ ʟᴏsᴛ ᴍʏ ᴍɪɴᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ʙᴜᴛ ɪ'ᴍ ғᴇᴇʟɪɴɢ sᴏ ᴀʟɪᴠᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴡʜᴀᴛ ᴀ ᴘɪᴛʏ, ɪᴛ's sᴏ ᴘʀᴇᴛᴛʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʟᴏᴏᴋɪɴɢ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴛʜᴇ ʙᴀʀs ᴀɴᴅ ɪ sᴇᴇ ᴍʏ ᴄɪᴛʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ ♡ ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Lying_Is_The_Most_Fun_04
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

View more

Jak zdefiniujesz miłość doskonałą?

⠀⠀⠀⠀⠀In ⠀these⠀ coming⠀ years
⠀⠀⠀⠀Many⠀ things ⠀will ⠀change

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀ ▶⠀ https://justpaste.it/Till_Death_Do_Us_Part ⠀◀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ @trdmstks
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀But⠀ the⠀ way⠀ I ⠀feel
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Will⠀ remain ⠀the⠀ same

View more

ᵏᵉˡˢᵉʸ ᵐᵃʳᵗᶤᶰᵉᶻ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ════════════════════════

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴀɴᴅ ɪғ ʏᴏᴜ ᴅᴏɴ'ᴛ ʟɪᴋᴇ ᴍᴇ ᴛʜᴇɴ ғᴜᴄᴋ ʏᴏᴜ!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
⠀⠀⠀ sᴇʟғ ᴇsᴛᴇᴇᴍ ᴍᴜsᴛ ʙᴇ ғᴜᴄᴋɪɴ' sʜᴏᴏᴛɪɴɢ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴛʜᴇ ʀᴏᴏғ
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴄᴀᴜsᴇ ᴛʀᴜsᴛ ᴍᴇ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ᴍʏ sᴋɪɴ ɪs ᴛᴏᴏ ᴛʜɪᴄᴋ ᴀɴᴅ ʙᴜʟʟᴇᴛ ᴘʀᴏᴏғ ᴛᴏ ᴛᴏᴜᴄʜ ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴄᴀɴ sᴇᴇ ᴡʜʏ ᴛʜᴇ ғᴜᴄᴋ ɪ ᴅɪsɢᴜsᴛ ʏᴏᴜ!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ɪ ᴍᴜsᴛ ʙᴇ ᴀʟʟᴇʀɢɪᴄ ᴛᴏ ғᴀɪʟᴜʀᴇ
⠀⠀⠀⠀ ᴄᴀᴜsᴇ ᴇᴠᴇʀʏ ᴛɪᴍᴇ ɪ ᴄᴏᴍᴇ ᴄʟᴏsᴇ ᴛᴏ ʏᴏᴜ ɪ ᴊᴜsᴛ sɴᴇᴇᴢᴇ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ════════════════════════

View more

Next