@midnightxqueen#21 🇵🇱

Bonnie ᗢ ᵗᵒ ʰᵉʳ CLYDE

Ask @midnightxqueen

Sort by:

LatestTop

Mój cudowny ship 🥹💙

STELLPRINCESS’s Profile Photoᴿᵃⁱⁿᵇᵒʷ ʳᵘᶠᶠˡᵉˢ
On jest cudowny - @B3RLIN_ , ja go tylko doceniam.
Dziękuję. TY WIESZ KOGO JA SHIPUJĘ. ♥
Tak Snow, na Ciebie patrzę.
https://youtu.be/V22zSXYBtd0?si=blh8N6DfAieZ283Cmidnightxqueen’s Video 173866585594 V22zSXYBtd0midnightxqueen’s Video 173866585594 V22zSXYBtd0

+ 7 💬 messages

read all

@B3RLIN_

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀Hᴇʀᴇ ᴡᴇ sᴛᴀɴᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Wᴏʀʟᴅs ᴀᴘᴀʀᴛ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇᴀʀᴛs ʙʀᴏᴋᴇɴ ɪɴ ᴛᴡᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sʟᴇᴇᴘʟᴇss ɴɪɢʜᴛs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Lᴏsɪɴɢ ɢʀᴏᴜɴᴅ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I'ᴍ ʀᴇᴀᴄʜɪɴɢ ғᴏʀ you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sᴏᴍᴇᴅᴀʏ ʟᴏᴠᴇ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ ʏᴏᴜ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Bʀᴇᴀᴋ ᴛʜᴏsᴇ ᴄʜᴀɪɴs ᴛʜᴀᴛ ʙɪɴᴅ ʏᴏᴜ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♦
'⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
https://justpaste.it/KINGS_AND_QUEENS_05
B3RLIN

People you may like

nyan9’s Profile Photo sinner
also likes
kubaarmatys’s Profile Photo Korps
also likes
Sylwus7’s Profile Photo Sylwia ♡
also likes
Dusiak518’s Profile Photo bo tak.
also likes
BardzoWow’s Profile Photo Pieseł
also likes
sam_falcon’s Profile Photo Sam Wilson
also likes
Pesymistyczny349’s Profile Photo latarnik.
also likes
smutnadusza_’s Profile Photo Karolina
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

💙

SLVRSTR’s Profile PhotoROGERS ; moony old man
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀♦ Aʟʟ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ɪs ʏᴏᴜʀ ғɪʀᴇ
⠀⠀⠀♦ Aɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀᴄᴇ ʏᴏᴜ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ʀᴇᴀᴄʜ
⠀⠀⠀♦ Dᴏɴ'ᴛ ʏᴏᴜ ᴇᴠᴇʀ ᴛᴀᴍᴇ ʏᴏᴜʀ ᴅᴇᴍᴏɴs
⠀⠀⠀♦ Bᴜᴛ ᴀʟᴡᴀʏs ᴋᴇᴇᴘ 'ᴇᴍ ᴏɴ ᴀ ʟᴇᴀsʜ
Aʟʟ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ɪs ʏᴏᴜʀ ғɪʀᴇ
 Aɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀᴄᴇ ʏᴏᴜ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ

⠀⠀⠀⠀


⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀♦ ⠀⠀⠀( Dance, ˡⁱᵗᵗˡᵉ ᵗⁱⁿ ᵍᵒᵈᵈᵉˢˢ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀d⠀a⠀n⠀c⠀e )⠀
Dance ˡⁱᵗᵗˡᵉ ᵗⁱⁿ

♡ question: blank space for photo with friend :

⠀⠀⠀⠀⠀ᵀᵒ ˢᵉᵉ ᵗʰᵉ ˡⁱᵍʰᵗ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵈᵃʳᵏ
⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ᵍᵒᵗᵗᵃ ᶠᵒˡˡᵒʷ ʸᵒᵘʳ ʰᵉᵃʳᵗ
@B3RLIN_
question blank space for photo with friend

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀♦ ⠀⠀S̲ᵉᵉ ᵈᵒᵘᵇᵗ ⁱˢ ᵃ ˢᵗʳᵒⁿᵍ ᵈʳˣ̲ᵍ⸴
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⁱᵗ ᵍᵉᵗˢ ⁱⁿ ʸᵒᵘʳ ᵇˡᵒᵒᵈˢᵗʳᵉᵃᵐ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ˡᵒˢᵉ ʸᵒᵘʳ ʰᵒᵖᵉ⸴
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ˡᵒˢᵉ ʸᵒᵘʳ ˢᵒᵘˡ⸴
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ˡᵒˢᵉ ᵗʰᵉ ʷʰᵒˡᵉ ᵗʰⁱⁿᵍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴬⁿᵈ ᴵ ᶠᵒᵘᵍʰᵗ ᵐʸ ʷʰᵒˡᵉ ˡⁱᶠᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗᵒ ᵏⁿᵒʷ ⁱᵗ ʷᵒⁿ'ᵗ ᵇʳᵉᵃᵏ ᵐᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴬⁱⁿ'ᵗ ⁿᵒ ʷᵃʸ ᴵ'ᵐ ˢᵗᵒᵖᵖⁱⁿᵍ ⁿᵒʷ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Gᴏɴɴᴀ ᴍᴀᴋᴇ ᴍʏ ᴡᴀʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʳⁱᵍʰᵗ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ᵗʰᵉ ᶜˡᵒᵘᵈˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀@B3RLIN_
Sᵉᵉ ᵈᵒᵘᵇᵗ ⁱˢ ᵃ ˢᵗʳᵒⁿᵍ ᵈʳˣᵍ 
ⁱᵗ

🖤

Shield___Of___His___People’s Profile Photo、⠀aegon⠀ ;⠀ the conqueror
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀♦ I ᴡᴀɴɴᴀ ᴅᴀɴᴄᴇ ʙʏ ᴡᴀᴛᴇʀ
⠀⠀⠀♦ 'ɴᴇᴀᴛʜ ᴛʜᴇ Mᴇxɪᴄᴀɴ sᴋʏ
⠀⠀⠀♦ Dʀɪɴᴋ sᴏᴍᴇ Mᴀʀɢᴀʀɪᴛᴀs
⠀⠀⠀♦ ʙʏ ᴀ sᴛʀɪɴɢ ᴏғ ʙʟᴜᴇ ʟɪɢʜᴛs
⠀⠀⠀♦ Aʀᴇ ʏᴏᴜ ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ?
I ᴡᴀɴɴᴀ ᴅᴀɴᴄᴇ ʙʏ ᴡᴀᴛᴇʀ 
  ɴᴇᴀᴛʜ ᴛʜᴇ Mᴇxɪᴄᴀɴ sᴋʏ

@CUCKOOVIGILANTE

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀Fᴏʀ ʏᴏᴜ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I ᴡᴏᴜʟᴅ ᴄʀᴏss ᴛʜᴇ ʟɪɴᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I ᴡᴏᴜʟᴅ ᴡᴀsᴛᴇ ᴍʏ ᴛɪᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I ᴡᴏᴜʟᴅ ʟᴏsᴇ ᴍʏ ᴍɪɴᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Dᴏɴ'ᴛ ʙʟᴀᴍᴇ ᴍᴇ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟᴏᴠᴇ ᴍᴀᴅᴇ ᴍᴇ ᴄʀᴀᴢʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♦
'⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
https://justpaste.it/FUTURISTICTRBL__006
CUCKOOVIGILANTE

ᶜᵘᶻ ᴵ'ᵐᵃ ᶠʳᵉᵃᵏ when I want it! ♡

yourwarhero’s Profile PhotoMiss Rogers

⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀♦ ⠀⠀⠀( Wʜᴏ ᴄᴀʀᴇs ʷʰᵃᵗ ᵗʰᵉʸ ᵍᵒⁿⁿᵃ ˢᵃʸ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ'ᵐ ᵍᵒⁿⁿᵃ ᵈᵒ ⁱᵗ⠀⠈⠀ᵃⁿʸʷᵃʸ )⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵀʰᵉʸ ˢᵃʸ ᴵ'ᵛᵉ ʟᴏsᴛ ᴍʏ ʜᴇᴀᴅ⸴
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵉᵃʰ⸴ ᴵ'ᵛᵉ ˡᵒˢᵗ ᵐʸ ʷᵃʸ
ᶜᵘᶻ ᴵᵐᵃ ᶠʳᵉᵃᵏ when I want it

💜

PURPVLEHEART’s Profile Photo❝ Kate ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀♦ ⠀⠀ʸᵒᵘ'ʳᵉ ˢᵖⁱⁿⁿⁱⁿᵍ ⠀( ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴍʏ ᴍɪɴᴅ )⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˡⁱᵏᵉ ᵃ hurricane⠀
ʸᵒᵘʳᵉ ˢᵖⁱⁿⁿⁱⁿᵍ  ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴍʏ ᴍɪɴᴅ

💚

FORGOTTENSECRET’s Profile Photo⠀⠀ lucius⠀.ᐟ⠀⠀the brightness.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀♦ I ᴡᴀɴɴᴀ ғᴇᴇʟ ᴛʜᴇ ʜᴇᴀᴛ,
⠀⠀⠀♦ I ᴡᴀɴɴᴀ ᴏᴡɴ ᴛʜᴇ ɴɪɢʜᴛ
⠀⠀⠀♦ I ᴡᴀɴɴᴀ ғᴇᴇʟ ᴛʜᴇ ʙᴇᴀᴛ,
⠀⠀⠀♦ I ᴡᴀɴɴᴀ ᴅᴀɴᴄᴇ ᴛᴏɴɪɢʜᴛ
⠀⠀⠀♦ I ᴡᴀɴɴᴀ ʟᴏsᴇ ᴍʏsᴇʟғ,
⠀⠀⠀♦ I ᴡᴀɴɴᴀ ᴄᴏᴍᴇ ᴀʟɪᴠᴇ
⠀⠀⠀♦ I ᴡᴀɴɴᴀ ғᴇᴇʟ ᴛʜᴇ ʟᴏᴠᴇ,
⠀⠀⠀♦ ɢᴏ ɪɴᴛᴏ ᴏᴠᴇʀᴅʀɪᴠᴇ
I ᴡᴀɴɴᴀ ғᴇᴇʟ ᴛʜᴇ ʜᴇᴀᴛ 
 I ᴡᴀɴɴᴀ ᴏᴡɴ ᴛʜᴇ ɴɪɢʜᴛ
 I

@CUCKOOVIGILANTE

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀Uɴᴇ ᴅᴇʀɴɪᴇ̀ʀᴇ ᴅᴀɴsᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Pᴏᴜʀ ᴏᴜʙʟɪᴇʀ ᴍᴀ ᴘᴇɪɴᴇ ɪᴍᴍᴇɴsᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Jᴇ ᴠᴇᴜx ᴍ'ᴇɴғᴜɪʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ǫᴜᴇ ᴛᴏᴜᴛ ʀᴇᴄᴏᴍᴍᴇɴᴄᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Jᴇ ᴅᴀɴsᴇ ᴀᴠᴇᴄ ʟᴇ ᴠᴇɴᴛ ʟᴀ ᴘʟᴜɪᴇI
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Uɴ ᴘᴇᴜ ᴅ'ᴀᴍᴏᴜʀ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴜɴ ʙʀɪɴ ᴅᴇ ᴍɪᴇʟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Eᴛ ᴊᴇ ᴅᴀɴsᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♦
'⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
https://justpaste.it/FUTURISTICTRBL__004
CUCKOOVIGILANTE

⠀⠀⠀


⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀♦ ⠀⠀⠀( ᴾˡᵃʸⁱⁿᵍ ʷⁱᵗʰ fire⸴ ⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ʷᵃˢ ᵗʰᵉ ᶠⁱʳˢᵗ ᵗᵒ fall)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀@SHINYCHVNEL
ᴾˡᵃʸⁱⁿᵍ ʷⁱᵗʰ fire 

ᴵ ʷᵃˢ ᵗʰᵉ

@CUCKOOVIGILANTE

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀Sᴏ, ɢᴇᴛ ᴀᴡᴀʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Aɴᴏᴛʜᴇʀ ᴡᴀʏ ᴛᴏ ғᴇᴇʟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴅɪᴅɴ'ᴛ ᴡᴀɴᴛ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Aɴᴅ ʟᴇᴛ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ ɢᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Yᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ʏᴏᴜ ᴅɪᴅɴ'ᴛ ʟᴏsᴇ ʏᴏᴜʀ sᴇʟғ-ᴄᴏɴᴛʀᴏʟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sᴏ ᴡʜᴀᴛ ᴅᴏ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴɴᴀ ᴅᴏ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡʜᴀᴛ's ʏᴏᴜʀ ᴘᴏɪɴᴛ ᴏғ ᴠɪᴇᴡ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tʜᴇʀᴇ's ᴀ ᴘᴀʀᴛʏ, sᴄ*̶̲ᴇᴡ ɪᴛ, ᴅᴏ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴɴᴀ ɢᴏ?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♦
'⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
https://justpaste.it/FUTURISTICTRBL__002
CUCKOOVIGILANTE

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀♦ ⠀⠀ᴵ ᶠᵉᵉˡ ʸᵒᵘ⠀⠀( Wɪᴛʜɪɴ ᴍʏ ᴍɪɴᴅ )⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴱᵃᶜʰ move ʸᵒᵘ ᵐᵃᵏᵉ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴱᵃᶜʰ breath ʸᵒᵘ ᵗᵃᵏᵉ⠀⠀⠀
ᴵ ᶠᵉᵉˡ ʸᵒᵘ Wɪᴛʜɪɴ ᴍʏ ᴍɪɴᴅ

@SHINYCHVNEL

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀Sᴏ ᴘᴜᴛ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ ʀᴇᴄᴏʀᴅ ᴏɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Kɪss ᴀɴᴅ ʟᴇᴀᴅ ᴍᴇ ᴏɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Nᴏᴛʜɪɴɢ ʀᴇᴀʟʟʏ ᴍᴀᴛᴛᴇʀs ᴡʜᴇɴ ᴡᴇ'ʀᴇ ᴅᴀɴᴄɪɴɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sᴏ ᴄᴏᴍᴇ ᴏɴ, sᴘɪɴ ᴍᴇ ᴀʀᴏᴜɴᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Nᴏᴡ, I ᴅᴏɴ'ᴛ ᴡᴀɴɴᴀ ɢᴏ ʜᴏᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀'Cᴀᴜsᴇ ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ ʜᴏʟᴅ ᴍᴇ ʟɪᴋᴇ ᴛʜɪs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Yᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ sᴋɪᴘs, sᴋɪᴘs ᴀ ʙᴇᴀᴛ⠀⠀⠀⠀⠀♦
'⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
https://justpaste.it/LUCKY_FLAMINGO_03
SHINYCHVNEL

#theヽmultiverseヽsaga⠀*⠀Bohater z DC Comics, który jest, lub mógłby być odpowiednikiem Twojej postaci, to...?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL'S SUPERHEROES.
The taste of flavor, 'cause I'm a taker
'Cause I'm a giver, it's only nature
I live for danger
https://youtu.be/WBMx99g8R9Y?si=7-0_Bj5n1WZjFmBXmidnightxqueen’s Video 173476253434 WBMx99g8R9Ymidnightxqueen’s Video 173476253434 WBMx99g8R9Y
Zanurzę tytanowe pazury, kiedy tylko zechcę;
czujesz to, ale myślisz
o wszystkim innym
niż ucieczce.
theヽmultiverseヽsagaBohater z DC Comics który jest lub mógłby być odpowiednikiem

@B3RLIN_

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀Bᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Wᴇ ᴀɪɴ'ᴛ ɢᴏᴛ ɴᴏ ᴘʟᴀɴs ᴛᴏ ʟᴇᴀᴠᴇ ʜᴇʀᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tᴇʟʟ ᴀʟʟ ᴏғ ʏᴏᴜʀ ғʀɪᴇɴᴅs ᴛᴏ ʙᴇ ʜᴇʀᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Wᴇ ᴀɪɴ'ᴛ ɢᴏɴɴᴀ sʟᴇᴇᴘ ᴀʟʟ ᴡᴇᴇᴋᴇɴᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tʜᴀᴛ's ᴛʜᴇ ᴍᴏᴛᴛᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Dʀᴏᴘ ᴀ ғᴇᴡ ʙɪʟʟs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇɴ ᴘᴏᴘ ᴀ ғᴇᴡ ᴄʜᴀᴍᴘᴀɢɴᴇ ʙᴏᴛᴛʟᴇs⠀⠀⠀⠀⠀♦
'⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
https://justpaste.it/KINGS_AND_QUEENS_03
B3RLIN

+ 1 💬 message

read all

⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀♦ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀( ᴬ ᵇᵉᵃᵘᵗⁱᶠᵘˡ riot )⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴬ ᵇᵉᵃᵘᵗⁱᶠᵘˡ riot

♥️♠️

xGAMBITx’s Profile Photo♤ ᴀᴄᴇ ๏ғ sᴘᴀᴅᴇs ♤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀♦ Eᴠᴇɴ ɪғ ᴛʜᴇ ᴛɪᴍᴇs ᴀʀᴇ ᴄʜᴀɴɢɪɴ'
⠀⠀⠀♦ Rᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴛʜᴀᴛ ɪᴛ's ɢᴏɴɴᴀ ʙᴇ ᴀʟʀɪɢʜᴛ
⠀⠀⠀♦ Tʜɪs ɪs ᴡʜᴀᴛ ᴡᴇ ᴀʟʟ ʙᴇᴇɴ ᴡᴀɪᴛɪɴ' ғᴏʀ
⠀⠀⠀♦ Gᴏᴏᴅ ʟɪғᴇ, ɢᴏᴏᴅ ʟɪғᴇ
⠀⠀⠀♦ Sᴏ ʟᴇᴛ ɪᴛ ɢᴏ
⠀⠀⠀♦ Jᴜsᴛ ᴅɪᴠᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴅᴇᴇᴘ ᴜɴᴋɴᴏᴡɴ
⠀⠀⠀♦ Yᴏᴜ ᴡɪʟʟ ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇ ᴀʟᴏɴᴇ ᴀɢᴀɪɴ
Eᴠᴇɴ ɪғ ᴛʜᴇ ᴛɪᴍᴇs ᴀʀᴇ ᴄʜᴀɴɢɪɴ
 Rᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴛʜᴀᴛ ɪᴛs ɢᴏɴɴᴀ

@SHINYCHVNEL

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀I ᴄᴀɴ ʜᴇᴀʀ ʏᴏᴜʀ ᴠᴏɪᴄᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Iɴ ᴛʜᴇ ᴍᴜsɪᴄ ᴏɴ ᴛʜᴇ ʀᴀᴅɪᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Aɴᴅ ɪᴛ ɢᴏᴇs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Oɴ ᴀɴᴅ ᴏɴ ᴀɴᴅ ᴏɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Lɪᴋᴇ ᴀ ɴᴇᴠᴇʀ-ᴇɴᴅɪɴɢ sᴏɴɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Cᴀɴ ʏᴏᴜ ᴍᴀᴋᴇ ᴜs sᴛᴀʏ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Aʀᴇ ᴡᴇ ᴅᴏɴᴇ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Cᴀɴ ʏᴏᴜ ᴍᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴘʟᴀʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Oɴ ᴀɴᴅ ᴏɴ ᴀɴᴅ ᴏɴ?̶̲⠀⠀⠀⠀⠀♦ '⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
https://justpaste.it/LUCKY_FLAMINGO_01
SHINYCHVNEL

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒ ﹙ author ﹚autorze - Twój wizerunkowy crush!

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
ɪ'ᴍ ᴛʜᴇ ʙᴜʙʙʟᴇꜱ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ᴄʜᴀᴍᴘᴀɢɴᴇ, meow.
ryan gosling / pedro alonso
ʟᴠᴄɪꜰ  author autorze  Twój wizerunkowy crush

BLUE__SUNDAY’s Profile Photo⠀⠀୧⠀⠀arabella⠀⠀⠀⠀♡
⠀⠀⠀ᴵ ˢᵃʷ ʸᵒᵘ ˡᵒᵒᵏⁱⁿ' ᶠʳᵒᵐ ᵃᶜʳᵒˢˢ ᵗʰᵉ ʷᵃʸ
⠀⠀⠀ᴬⁿᵈ ⁿᵒʷ ᴵ ʳᵉᵃˡˡʸ ʷᵃⁿⁿᵃ ᵏⁿᵒʷ ʸᵒᵘʳ ⁿᵃᵐᵉ
⠀⠀⠀ᴶᵘᵐᵖ ⁱⁿ ᵗʰᵃᵗ ʷᵃᵗᵉʳ⸴ ᵇᵉ ᶠʳᵉᵉ
⠀⠀⠀ᶜᵒᵐᵉ ˢᵒᵘᵗʰ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇᵒʳᵈᵉʳ ʷⁱᵗʰ ᵐᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ⁿᵉᵛᵉʳ ˡⁱᵛᵉ 'ᵗⁱˡ ʸᵒᵘ ʳⁱˢᵏ ʸᵒᵘʳ ˡⁱᶠᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ʷᵃⁿⁿᵃ ˢʰⁱⁿᵉ⸴
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ᵍᵒᵗᵗᵃ ᵍᵉᵗ ᵐᵒʳᵉ ⁱᶜᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴬᵐ ᴵ ʸᵒᵘʳ ˡᵒᵛᵉʳ ᵒʳ ᴵ'ᵐ ʲᵘˢᵗ ʸᵒᵘʳ ᵛⁱᶜᵉ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🎔
ᴵ ˢᵃʷ ʸᵒᵘ ˡᵒᵒᵏⁱⁿ ᶠʳᵒᵐ ᵃᶜʳᵒˢˢ ᵗʰᵉ ʷᵃʸ
ᴬⁿᵈ ⁿᵒʷ ᴵ ʳᵉᵃˡˡʸ ʷᵃⁿⁿᵃ ᵏⁿᵒʷ ʸᵒᵘʳ

@THORNYOCEVN

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀Cɪɢᴀʀᴇᴛᴛᴇ ʙᴏʏ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟᴇғᴛ ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ᴀsʜᴛʀᴀʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sᴏᴜɴᴅ ᴏғ ʏᴏᴜʀ ᴠᴏɪᴄᴇ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀ ʟᴜʟʟᴀʙʏ ᴍᴀᴅᴇ ᴏғ ʙᴀᴅ ᴅᴀʏs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Gᴜᴇss ᴡᴇ'ʀᴇ ʙᴏᴛʜ ᴀ ʟɪᴛᴛʟᴇ ʙɪᴛ ᴅᴀᴍᴀɢᴇᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I ᴡᴀɴᴛ ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀᴠʏ ᴍᴇᴛᴀʟ ʟᴏᴠᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I ᴊᴜsᴛ ᴄᴀɴ'ᴛ, ᴊᴜsᴛ ᴄᴀɴ'ᴛ ɢᴇᴛ ᴇɴᴏᴜɢʜ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sᴏ ɢɪᴠᴇ ᴍᴇ, ɢɪᴠᴇ ᴍᴇ ᴀʟʟ ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ⠀⠀⠀⠀⠀♦ '⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
https://justpaste.it/NINE_LIVES_03
THORNYOCEVN

Hi Miss Hardy 💖

SHINYCHVNEL’s Profile Photothe ⠀⠀p i n k y ⠀⠀✦ ⠀⠀man
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀♦ S̶̲ʜᴇ ɢᴏᴛ ᴄʜᴇʀʀʏ ʟɪᴘs, ᴀɴɢᴇʟ ᴇʏᴇs
⠀⠀⠀♦ Sʜᴇ's ᴏᴜᴛ ᴛᴏ ɢᴇᴛ ʏᴏᴜ, ᴅᴀɴɢᴇʀ ʙʏ ᴅᴇsɪɢɴ
⠀⠀⠀♦ Cᴏʟᴅ-ʙʟᴏᴏᴅᴇᴅ ᴠɪxᴇɴ, sʜᴇ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴄᴏᴍᴘʀᴏᴍɪsᴇ
⠀⠀⠀♦ Sʜᴇ's sᴏᴍᴇᴛʜɪɴ' ᴍʏsᴛɪᴄᴀʟ ɪɴ ᴄᴏʟᴏʀᴇᴅ ʟɪɢʜᴛs
⠀⠀⠀⠀⠀Sugar! ᴮᵉᶠᵒʳᵉ ʸᵒᵘ ᵖˡᵃʸ ʷⁱᵗʰ ᶠⁱʳᵉ⸴ ᵈᵒ ᵗʰⁱⁿᵏ ᵗʷⁱᶜᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🎔
Hi Miss Hardy

@B3RLIN_

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀Oɴᴄᴇ I sᴛᴀʀᴛ ʙʀᴇᴀᴛʜɪɴ' ғɪʀᴇ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ'ᴛ ᴛᴀᴍᴇ ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Iɴ ᴄʜᴇss, ᴛʜᴇ ᴋɪɴɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄᴀɴ ᴍᴏᴠᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴏɴᴇ sᴘᴀᴄᴇ ᴀᴛ ᴀ ᴛɪᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Bᴜᴛ ǫᴜᴇᴇɴs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀʀᴇ ғʀᴇᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴏ ɢᴏ ᴡʜᴇʀᴇᴠᴇʀ ᴛʜᴇʏ ʟɪᴋᴇ⠀⠀⠀⠀⠀♦ '⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
https://justpaste.it/KINGS_AND_QUEENS_01
B3RLIN

#ヽmultiversesaga⠀*⠀International Friendship Day - Wstaw zdjęcie z kanonicznym przyjacielem swojej postaci.

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL'S SUPERHEROES.
ヽmultiversesagaInternational Friendship Day  Wstaw zdjęcie z kanonicznym

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀Eᴠᴇʀʏ ᴛɪᴍᴇ I ᴄʟᴏsᴇ ᴍʏ ᴇʏᴇs,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪᴛ's ʟɪᴋᴇ ᴀ ᴅᴀʀᴋ ᴘᴀʀᴀᴅɪsᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜʀ ғᴀᴄᴇ ɪs ʟɪᴋᴇ ᴀ ᴍᴇʟᴏᴅʏ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Iᴛ ᴡᴏɴ'ᴛ ʟᴇᴀᴠᴇ ᴍʏ ʜᴇᴀᴅ;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Aɴᴅ ᴛʜᴇʀᴇ's ɴᴏ ʀᴇᴍᴇᴅʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ғᴏʀ ᴍᴇᴍᴏʀʏ⠀⠀⠀⠀⠀♦
'⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
Eᴠᴇʀʏ ᴛɪᴍᴇ I ᴄʟᴏsᴇ ᴍʏ ᴇʏᴇs
ɪᴛs ʟɪᴋᴇ ᴀ ᴅᴀʀᴋ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀♦ Yᴏᴜ ʟᴏᴏᴋ ᴀ ʟɪᴛᴛʟᴇ ʟɪᴋᴇ
⠀⠀⠀♦ sᴏᴍᴇʙᴏᴅʏ I ᴋɴᴏᴡ
⠀⠀⠀♦ Aɴᴅ I ᴄᴀɴ ᴛᴇʟʟ ʏᴏᴜ ʜᴏᴡ ᴛʜɪs ᴇɴᴅs
⠀⠀⠀♦ I'ʟʟ ʙᴇ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀᴅ ᴀʟʟ ᴡᴇᴇᴋᴇɴᴅ
⠀⠀⠀♦ Sʜɪᴠᴇʀs ᴀɴᴅ ʙᴜᴛᴛᴇʀғʟɪᴇs
⠀⠀⠀♦ I ɢᴇᴛ ᴛʜᴇ sʜɪᴠᴇʀs ᴡʜᴇɴ I ʟᴏᴏᴋ
⠀⠀⠀♦ ɪɴᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ᴇʏᴇs
Yᴏᴜ ʟᴏᴏᴋ ᴀ ʟɪᴛᴛʟᴇ ʟɪᴋᴇ 
 sᴏᴍᴇʙᴏᴅʏ I ᴋɴᴏᴡ 
 Aɴᴅ I ᴄᴀɴ

💜

BVTAFURXI’s Profile Photo❥⠀❛⠀:⠀j.butterfly⠀,
⠀⠀⠀ᴱˢ ᵘⁿᵃ ᶜᵘᵉˢᵗⁱᵒ́ⁿ ᵈᵉ ᵗⁱᵉᵐᵖᵒ
⠀⠀⠀ᵀᵃⁿ ᵇʳᵉᵛᵉ ᵉˢᵗᵉ ᵐᵒᵐᵉⁿᵗᵒ
⠀⠀⠀ʸ ᵉ́ˢᵗᵉ ᵉˢ ᵉˡ ᑫᵘᵉ ˢᵒʸ
⠀⠀⠀ᵀᵘ́ ᵐᵃⁿ̃ᵃⁿᵃ ʸᵃ ᵗᵉ ᶠᵘⁱˢᵗᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴸᵃ ᵛᵉʳᵈᵃᵈ ⁿᵒ ⁱᵐᵖᵒʳᵗᵃ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵖᵒʳ ᑫᵘᵉ ⁿᵒ ˢᵉ́ ᶜᵘᵃˡ ᵉˢ ᵐⁱ ᵈᵉˢᵗⁱⁿᵒ
ᴱˢ ᵘⁿᵃ ᶜᵘᵉˢᵗⁱᵒⁿ ᵈᵉ ᵗⁱᵉᵐᵖᵒ
ᵀᵃⁿ ᵇʳᵉᵛᵉ ᵉˢᵗᵉ ᵐᵒᵐᵉⁿᵗᵒ
ʸ ᵉˢᵗᵉ ᵉˢ ᵉˡ ᑫᵘᵉ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀♦ Gᴏᴛ Hᴇᴀᴠᴇɴ ᴏɴ ᴍʏ ᴍɪɴᴅ
⠀⠀⠀♦ ʙᴜᴛ I'ᴍ ɴ̶̲ᴏ ᴀ̶̲ɴɢᴇʟ
⠀⠀⠀♦ Nᴏ ᴘʀᴏᴍɪsᴇs ᴛᴏɴɪɢʜᴛ;
⠀⠀⠀♦ sʜᴏᴡ ᴍᴇ ʏᴏᴜʀ ᴅᴀʀᴋᴇʀ sɪᴅᴇ
Gᴏᴛ Hᴇᴀᴠᴇɴ ᴏɴ ᴍʏ ᴍɪɴᴅ
 ʙᴜᴛ Iᴍ ɴᴏ ᴀɴɢᴇʟ
 Nᴏ

@THORNYOCEVN

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀Dɪᴀᴍᴏɴᴅs ᴀɴᴅ ᴅᴀɴᴄᴇ ғʟᴏᴏʀs,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴀᴛ's ᴀʟʟ I ᴡᴀɴᴛ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I ᴍɪss ᴛʜᴇ ʀʜʏᴛʜᴍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴋᴇᴇᴘɪɴ' ᴍᴇ ᴡᴀʀᴍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Is ᴅɪᴀᴍᴏɴᴅs ᴀɴᴅ ᴅᴀɴᴄᴇ ғʟᴏᴏʀs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪɴ ᴇᴠᴇʀʏ ᴅʀᴇᴀᴍ ⠀⠀⠀⠀⠀♦ '⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
https://justpaste.it/NINE_LIVES_01
THORNYOCEVN

Podoba ci się ktoś ?

Nie dam w to wciągnąć! Będę poważna, stonowana, tajemniczo chłodna.
A chj. Nie będę.
https://youtu.be/hCD1tD4eyscmidnightxqueen’s Video 173269546746 hCD1tD4eyscmidnightxqueen’s Video 173269546746 hCD1tD4eysc
Gorąca ta noc, czy to tylko Pan Berlin?
https://youtu.be/c-kX2ZuCD80midnightxqueen’s Video 173269546746 c-kX2ZuCD80midnightxqueen’s Video 173269546746 c-kX2ZuCD80
My fav d r u g.

+ 3 💬 messages

read all

⠀⠀⠀ᴴᵉ ʷᵒʳᵉ ᵇˡᵃᶜᵏ ᵃᶰᵈ ᴵ ʷᵒʳᵉ ʷʰᶤᵗᵉ
⠀⠀⠀ᴴᵉ ʷᵒᵘˡᵈ ᵃˡʷᵃʸᶳ ʷᶤᶰ ᵗʰᵉ ᶠᶤᵍʰᵗ
⠀⠀⠀ᴮᵃᶰᵍ ᵇᵃᶰᵍ˒ ʰᵉ ᶳʰᵒᵗ ᵐᵉ ᵈᵒʷᶰ
⠀⠀⠀ᴮᵃᶰᵍ ᵇᵃᶰᵍ˒ ᴵ ʰᶤᵗ ᵗʰᵉ ᵍʳᵒᵘᶰᵈ
⠀⠀⠀ᴮᵃᶰᵍ ᵇᵃᶰᵍ˒ ᵗʰᵃᵗ ᵃʷᶠᵘˡ ᶳᵒᵘᶰᵈ
⠀⠀⠀ᴮᵃᶰᵍ ᵇᵃᶰᵍ˒
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵐʸ ᵇᵃᵇʸ ᶳʰᵒᵗ ᵐᵉ ᴅᴏᴡɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀@B3RLIN_
ᴴᵉ ʷᵒʳᵉ ᵇˡᵃᶜᵏ ᵃᶰᵈ ᴵ ʷᵒʳᵉ ʷʰᶤᵗᵉ
ᴴᵉ ʷᵒᵘˡᵈ ᵃˡʷᵃʸᶳ ʷᶤᶰ ᵗʰᵉ ᶠᶤᵍʰᵗ
ᴮᵃᶰᵍ ᵇᵃᶰᵍ

Powiedz mi, cokolwiek.

To osobiste, poważnie? Dzięki, doceniam te osobiste, nawet pozornie nieznaczące i przypadkowe. To pokażę Ci mojego crusha, trailer jest mniej dynamiczny, więc daję teaser
https://youtu.be/0B28qS0KoBQmidnightxqueen’s Video 173255154682 0B28qS0KoBQmidnightxqueen’s Video 173255154682 0B28qS0KoBQ
https://youtu.be/gQMnS1SofWMmidnightxqueen’s Video 173255154682 gQMnS1SofWMmidnightxqueen’s Video 173255154682 gQMnS1SofWM
W grudniu może się tu zaroić od Berlinów 🙈🔥

+ 1 💬 message

read all

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀I ɴᴇᴇᴅ ᴀ ɢᴀɴɢsᴛᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tᴏ ʟᴏᴠᴇ ᴍᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tʜᴀɴ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ᴏᴛʜᴇʀs ᴅᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tᴏ ᴀʟᴡᴀʏs ғᴏʀɢɪᴠᴇ ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Rɪᴅᴇ ᴏʀ ᴅɪᴇ ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I ᴡᴀɴᴛ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ, ᴡɪᴛʜ sᴇᴄʀᴇᴛs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tʜᴀᴛ ɴᴏʙᴏᴅʏ, ɴᴏʙᴏᴅʏ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɴᴏʙᴏᴅʏ ᴋɴᴏᴡs⠀⠀⠀⠀⠀⠀♦ '⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
@B3RLIN_
I ɴᴇᴇᴅ ᴀ ɢᴀɴɢsᴛᴀ
Tᴏ ʟᴏᴠᴇ ᴍᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ
Tʜᴀɴ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ᴏᴛʜᴇʀs

Kici, kici. /ᐠ. 。.ᐟ\ᵐᵉᵒʷˎˊ˗

cold_hvnds_’s Profile Photo⠀.∗⠀ㄥᵉ ᵍ ᵉ ⁿ ᵈ ᵃ ᵈ ᵈ ʸ
https://youtu.be/odWxQ5eEnfEmidnightxqueen’s Video 173216367610 odWxQ5eEnfEmidnightxqueen’s Video 173216367610 odWxQ5eEnfE
Stop, w mojej głowie tysiąc pytań, rozwiązuję quiz
Czy zamówić miłość dzisiaj tak jak Uber Eats?
Nie wiem co mi gra w tej duszy, ale muszę bis
W życiu przecież chodzi o to żeby głównie żyć, co nie?
Bella, Ciao. I nie, nie chrzań mi już nigdy więcej, że ideałów nie ma.
Kici kici  ᐠ ᐟᵐᵉᵒʷˎˊ

*little love bites from spider* 🕷️🖤

HURTSLIKHELL’s Profile Photo⠀⠀⑊⠀⠀;⠀chernaya vdova⠀ ̖́-
⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀A ғɪʀᴇsᴛᴏɴᴇ ғᴏʀɢᴇᴅ ɪɴ ғʟᴀᴍᴇs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tʜᴇ ᴡɪʟᴅᴇsᴛ ᴄᴀʀᴅ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʀᴜɴ ᴛʜᴇ ɢᴀᴍᴇ, ʀᴜɴ ᴛʜᴇ ɢᴀᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Cᴀɴ'ᴛ sᴛᴀʏ ᴛʜᴇ sᴀᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪɴ ᴛʜɪs ᴡᴏʀʟᴅ ᴏғ ᴄʜᴀɴɢᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Dᴏɴ'ᴛ ғᴇᴀʀ ᴛʜᴇ ᴘᴀɪɴ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴊᴜsᴛ ʙʀᴇᴀᴋ ᴛʜᴇ ᴄʜᴀɪɴ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♦ '⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
little love bites from spider

@logicalbeliefs

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀Dᴏ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴɴᴀ ᴋɴᴏᴡ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡʜᴀᴛ ᴛʜᴇ ɢᴏᴏᴅ, ɢᴏᴏᴅ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴀᴅ ᴛʜɪɴɢs ᴀʟʟ ғᴇᴇʟ ʟɪᴋᴇ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀T⠀H⠀E ⠀⠀⠀⠀⠀R⠀U⠀N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♦ '⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Dᴏ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴɴᴀ,ᴅᴏ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴɴᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴏᴡɴ ᴍʏ ᴍɪɴᴅ, ᴏᴡɴ ᴍʏ ᴍɪɴᴅ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Dᴏ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴀ ʟᴏɴɢ ɴɪɢʜᴛ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
━━▓⪼ https://justpaste.it/SLEEPWALKER__03 ⪻▓
logicalbeliefs

@logicalbeliefs

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀Iɴ ᴛʜᴇ ᴅᴀʀᴋ ᴏғ ᴛʜᴇ ɴɪɢʜᴛ,
sʜᴇ ɢᴏᴛ ᴅᴀɴɢᴇʀ ᴏɴ ʜᴇʀ ᴍɪɴᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀T⠀H⠀E ⠀⠀⠀⠀⠀R⠀U⠀N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♦ '⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
━━▓⪼ https://justpaste.it/SLEEPWALKER__01 ⪻▓
logicalbeliefs

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀I'ʟʟ ʜᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴜᴘ sᴇᴠᴇɴ ᴍᴏᴏɴs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I'ʟʟ ᴛᴜʀɴ ʏᴏᴜ ᴛᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃ Sleepwalker,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅʀᴇᴀᴍ ᴏғ ᴍᴇ ᴡʜᴇʀᴇᴠᴇʀ ʏᴏᴜ ɢᴏ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♦ '⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
Iʟʟ ʜᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴜᴘ sᴇᴠᴇɴ ᴍᴏᴏɴs 
ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ 
Iʟʟ ᴛᴜʀɴ ʏᴏᴜ

💚

NEv0idTIVE’s Profile PhotoASTRAL⠀✦⠀ASSASSIN
⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀I'ᴍ ɢᴏɴɴᴀ ᴛᴀᴋᴇ ʏᴏᴜ ᴀᴡᴀʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Oᴜᴛ ғʀᴏᴍ ᴛʜɪs ᴡᴏʀʟᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Iɴᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴅᴀʀᴋsɪᴅᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Wʜᴇʀᴇ ᴡᴇ ʟɪᴠᴇ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♦ '⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
Iᴍ ɢᴏɴɴᴀ ᴛᴀᴋᴇ ʏᴏᴜ ᴀᴡᴀʏ
Oᴜᴛ ғʀᴏᴍ ᴛʜɪs

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀I ᴅᴏɴ'ᴛ ɴᴇᴇᴅ ʏᴏᴜʀ ʟᴏᴠɪɴ'
I ᴊᴜsᴛ ɴᴇᴇᴅ ᴀᴛᴛᴇɴᴛɪᴏɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀L ᴏ ᴠ ᴇ ᴍ ᴇ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♦ '⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
I ᴅᴏɴᴛ ɴᴇᴇᴅ ʏᴏᴜʀ ʟᴏᴠɪɴ

I ᴊᴜsᴛ ɴᴇᴇᴅ ᴀᴛᴛᴇɴᴛɪᴏɴ

L ᴏ

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀ɪ ᴛʜɪɴᴋ ɪ ɴᴇᴇᴅ ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ɴᴇᴡ,
ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ ꜰᴏʀ ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♦ '⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
ɪ ᴛʜɪɴᴋ ɪ ɴᴇᴇᴅ ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ɴᴇᴡ 
ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ ꜰᴏʀ

@xGAMBITx

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀ɪ ᴀᴍ ᴀᴅᴅɪᴄᴛᴇᴅ, ᴀ ʟɪᴛᴛʟᴇ
ᴜɴᴅᴇʀ ᴛʜᴇ ɪɴꜰʟᴜᴇɴᴄᴇ, ᴀ ʟɪᴛᴛʟᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇꜱ ᴍᴇ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴅᴀɴᴄᴇ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀ ʟɪᴛᴛʟᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴ ɪᴛᴄʜ ɪ ᴊᴜꜱᴛ ᴄᴀɴ'ᴛ ꜱᴄʀᴀᴛᴄʜ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀᴅᴅɪᴄᴛɪᴏɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♦ '⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
━━━━━▓⪼ https://justpaste.it/The_Art_of_Seduction_02 ⪻▓
xGAMBITx

@xGAMBITx

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀ɪ ʜᴀᴅ ᴀ ᴡᴀʏ ᴛʜᴇɴ ʟᴏꜱɪɴɢ ɪᴛ ᴀʟʟ ᴏɴ ᴍʏ ᴏᴡɴ
ɪ ʜᴀᴅ ᴀ ʜᴇᴀʀᴛ ᴛʜᴇɴ ʙᴜᴛ ᴛʜᴇ Qᴜᴇᴇɴ ʜᴀꜱ ʙᴇᴇɴ ᴏᴠᴇʀᴛʜʀᴏᴡɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ ꜱʜᴏᴡ ᴛʜᴇ ʟɪɢʜᴛꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴀᴛ ꜱᴛᴏᴘ ᴍᴇ ᴛᴜʀɴ ᴛᴏ ꜱᴛᴏɴᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ ꜱʜɪɴᴇ ᴛʜᴇᴍ ᴡʜᴇɴ ɪ'ᴍ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀʟᴏɴᴇ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♦ '⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
━━━━━▓⪼ https://justpaste.it/Art__Of__Seduction__00 ⪻▓
xGAMBITx

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀♦ ' ⠀⠀'ᴄᴀᴜꜱᴇ ᴇᴠᴇʀʙᴏᴅʏ ᴋɴᴏᴡꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇ ᴛʜɪɴɢꜱ ꜱʜᴇ ᴅᴏᴇꜱ ᴛᴏ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ꜱʜᴇ'ꜱ ᴊᴜꜱᴛ ᴀ ʟɪᴛᴛʟᴇ ᴛᴇᴀꜱᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ꜱᴇᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴀʏ ꜱʜᴇ ᴡᴀʟᴋꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ʜᴇᴀʀ ᴛʜᴇ ᴡᴀʏ ꜱʜᴇ ᴛᴀʟᴋꜱ⠀⠀⠀⠀♦ '⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━
ᴄᴀᴜꜱᴇ ᴇᴠᴇʀʙᴏᴅʏ ᴋɴᴏᴡꜱ
ᴛʜᴇ ᴛʜɪɴɢꜱ ꜱʜᴇ ᴅᴏᴇꜱ ᴛᴏ

Next

Language: English