@muchasxxvidasxx_

-ˋ⠀ ᴛ⠀ᴏ⠀ᴋ⠀ɪ⠀ᴏ

Ask @muchasxxvidasxx_

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────⠀L a⠀⠀R e s i s t e n c i a⠀🔥⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴜɴᴀ ᴍᴀᴛᴛɪɴᴀ ⠀ᴍɪ sᴏɴᴏ ᴀʟᴢᴀᴛᴏ⠀,⠀ᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴇʟʟᴀ ᴄɪᴀᴏ, ʙᴇʟʟᴀ ᴄɪᴀᴏ, ⠀ᴄɪᴀᴏ ⠀⁄⁄⠀♡
L aR e s i s t e n c i

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀──── ⠀T o k i o⠀⠀x⠀⠀N a i r o b i
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɴᴏ⠀⠀ᴅᴇʙᴇʀɪ́ᴀs⠀⠀sᴇʀ ⠀⠀ᴜɴ⠀⠀ᴘᴏᴄᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄᴏʙᴀʀᴅᴇ.⠀⠀ɴᴜɴᴄᴀ⠀⠀ᴀᴍɪɢᴏs⠀⠀⁄⁄⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✩「⠀ᶠ ʳ ᶤ ᵉ ᶰ ᵈ ˢ⠀」:⠀ @LAPUTAVMA
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2Dbz1
T o k i oxN a i r o b

❛「 ǫ & ᴀ 」:⠀compare your character to mythological god/goddess

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀──────────── ⠀⠀E⠀R⠀I⠀S
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ⠀ᴀᴍ⠀ᴛʜᴇ⠀ᴅᴀʀᴋᴇsᴛ. ⠀ᴡᴀʀs⠀ᴀɴᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ǫᴜᴀʀʀᴇʟs ᴀɴᴅ ᴀʟʟ ᴋɪɴᴅs ᴏғ ᴅᴇᴀᴛʜ!.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛「⠀ᵖʳᵒʷᵒᵏᵃᵗᵒʳᵏᵃ ʷᵒʲᶰʸ ᵗʳᵒʲᵃᶰˢᵏᶤᵉʲ⠀」⠀:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀bogini niezgody i kłótni⠀⠀ ⠀⁄⁄⠀♡
ǫ  ᴀ compare your character to mythological godgoddess

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀──────────── ⠀⠀0LIVEIRA
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sɪᴇᴍᴘʀᴇ ʜᴀs sɪᴅᴏ ᴍɪ ᴀ́ɴɢᴇʟ ᴅᴇ ʟᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɢᴜᴀʀᴅᴀ. ᴀʜᴏʀᴀ sᴇʀᴇ́ ᴛᴜʏᴏ.⠀⠀⁄⁄⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀ https://justpaste.it/vida___00

❛「 ǫ & ᴀ 」:⠀daj poznać swoją postać — wstaw cytat, utwór, zdjęcie lub filmik, który w jakiś sposób obrazuje bohatera.

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀──── ⠀ ⠀Grândola, vila morena
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀ ᴇᴍ ᴄᴀᴅᴀ ᴇsǫᴜɪɴᴀ ᴜᴍ ᴀᴍɪɢᴏ ᴇᴍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄᴀᴅᴀ ʀᴏsᴛᴏ⠀ɪɢᴜᴀʟᴅᴀᴅᴇ ɢʀᴀ̂ɴᴅᴏʟᴀ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴠɪʟᴀ⠀ ⠀ ᴍᴏʀᴇɴᴀ ⠀ ⠀ᴛᴇʀʀᴀ⠀⠀⠀ᴅᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ғʀᴀᴛᴇʀɴɪᴅᴀᴅᴇ ❜⠀⠀─────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀S I L E N E⠀O L I V E I R A⠀⠀ ──
ǫ  ᴀ daj poznać swoją postać  wstaw cytat utwór zdjęcie lub filmik który w jakiś

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀──────────── ⠀⠀0LIVEIRA
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟᴏs ᴍᴏᴍᴇɴᴛᴏs ᴍᴀ́s ɪᴍᴘᴏʀᴛᴀɴᴛᴇs ❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sᴏɴ⠀ʟᴏs⠀ǫᴜᴇ⠀ᴛᴇ⠀ʜᴀᴄᴇɴ⠀ᴅᴀʀᴛᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄᴜᴇɴᴛᴀ⠀ᴅᴇ⠀ǫᴜᴇ⠀ɴᴏ⠀ʜᴀʏ ᴠᴜᴇʟᴛᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀᴛʀᴀ́s.⠀ʜᴀs ᴄʀᴜᴢᴀᴅᴏ ᴜɴᴀ ʟɪ́ɴᴇᴀ ʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀʜᴏʀᴀ⠀ᴇsᴛᴀ́s⠀ᴀᴛʀᴀᴘᴀᴅᴏ⠀ ᴇɴ⠀ ᴇʟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴏᴛʀᴏ⠀ʟᴀᴅᴏ ⠀⠀───────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀P R I M E R A⠀V I D A ⠀ ── ⠀ 00
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Language: English