Ask @mustafamas3ud:

Hhhhh esta mn basy kam sht Akam bo la qsa te nagan mn basy galta pekrdn w taeliq Akam

azez la xot tebga awja ask’ bka mawzu3t ta7did ka nak har jaraw shtak beta naw mawzu3
W supas 😄🤚🏻

View more

+2 answers in: “Barasty ask be tam bwa 😒😒 jare hane kwr haya xoyan zor ba muhim da anen wam le hatwa ba hamyan rabwerm ☺️ wallay bian kama naw torakamawa ba hich dar na chn 😉 kwrina yak toz aql bn jare kchtan na nasiwa”

Mn basy xrapakan akam Dlm jwan bixwenawa alem hanek wata hamwy na ☺️

Babe xendnawa ask’ answer nakam jyan xD
Amnesh darem agar kch nayawetn kur har chand xrap bi natane hich bka 👌🏻

View more

+2 answers in: “Barasty ask be tam bwa 😒😒 jare hane kwr haya xoyan zor ba muhim da anen wam le hatwa ba hamyan rabwerm ☺️ wallay bian kama naw torakamawa ba hich dar na chn 😉 kwrina yak toz aql bn jare kchtan na nasiwa”
Next