Trần Mỹ Duyên also answered this question with: "Đâu ai hoàn hảo đâu chứ =)))"