Vã thật sự

Muốn có người yêu thật sự

Mới chiatay ngyêu thật sự

Buồn thật sự

Đúng thật sự

Chia tay làm gì rồi lại buồn thật sự

Nhưng có một số chuyện nên cần phải dừng thật sự

Ra vậy

Biết trước ngta sẽ nói nên cũng không buồn lắm, chỉ hơi thất vọng thôiii

Thôi lo gì sau này còn nhiều người mà không hợp thì thôi