Zjj also answered this question with: "Học chuyên Anh mà lại điểm thấp là thế nào, why??-_-"