Duy Kiwi also answered this question with: "Điểm thấp zay chuyên anh chi ?? Chọn môn khác mà học đyyyy ná"