Lan Ngoc also answered this question with: "Khuyên ngta đối vs t đã là nghề ?"