khoa bùi also answered this question with: "kiếm mie ny luôn đi cần gì bạn thân :>"

The answer hasn’t got any rewards yet.