Yukid also answered this question with: "Tùy gu mỗi người thôi bạn"