’s Profile Photo
Trưởng Lou also answered this question with: "Cho cả bịch đồ ăn vào mặt nó"