’s Profile Photo
tuilachi also answered this question with: "Phận là sen cho boss mèo như tui nào dám lên tiếng :3"