’s Profile Photo
yenthiz also answered this question with: "Bình thường mà b, bình thường phèn phèn tới lúc diện lên xinh không ai nhận ra mới đã, chứ diện q..."