แฟนแกติดคุกอ่อ?

ห้ะ????😂

ก็แฟนแกอยู่ห้องกรง

ผ่ามผ่าม