Ṁøhąmệd Êlßǿtäly also answered this question with: "هنيئا لمن ادخله الله في رحمته ف العشر الأولى🙂 ثم هنيئا لمن غفر الله له ف العشر الوسطى🤗 ثم إنا ن..."

The answer hasn’t got any rewards yet.