paray xot dadme pewst naka mnatm lasr bkae 😄

Mnat lasar kas nakam basaqa bas zor baxoshe gutt lo rsmm chanakay wa bbura amn rsme lo kas chanakamu ba parash chanakam ☺️

hhhh ba basresh wabllem pewst naka awha jwab bdeawa 🙂 tabahn shtak mnaty te kat har namwe bshkae rzat awha grana

Hhhh mnate teda nya bas awa terwanini xota 🦦