Co robić żeby najszybciej zapomnieć o kimś kogo się bardzo kochało?

...ᴅᴏʙʀᴀ, ɴᴏ ᴡɪᴇᴄ ᴛᴀᴋ. ᴘᴏ ᴘɪᴇʀᴡsᴢᴇ, ᴍᴜsɪsᴢ sɪᴇ ᴘᴏᴢʙʏᴄ ᴡsᴢʏsᴛᴋɪᴄʜ ʀᴢᴇᴄᴢʏ, ᴋᴛᴏʀᴇ ᴄɪ ɢᴏ/ᴊᴀ ᴘʀᴢʏᴘᴏᴍɪɴᴀᴊᴀ, ʟᴜʙ ᴋᴛᴏʀᴋɪᴇᴅʏs ᴘᴏᴅᴀʀᴏᴡᴀʟ ᴄɪ ᴇx. ᴘᴏ ᴅʀᴜɢɪᴇ, ɴɪᴇ ᴄʜᴏᴅᴢɪᴄ ᴘʀᴢᴇᴢ ᴅʟᴜᴢsᴢʏ ᴄᴢᴀs ᴡ ᴍɪᴇᴊsᴄᴀ, ɢᴅᴢɪᴇ ᴡᴄᴢᴇsɴɪᴇᴊ ᴄʜᴏᴅᴢɪʟɪsᴄɪᴇ ʀᴀᴢᴇᴍ. ᴘᴏ ᴛʀᴢᴇᴄɪᴇ, sᴘᴇᴅᴢᴀᴄ ᴅᴜᴢᴏ ᴄᴢᴀsᴜ ᴢ ᴘʀᴢʏᴊᴀᴄɪᴏʟᴍɪ, ᴋᴛᴏʀᴢʏ ᴘᴏᴍᴏɢᴀ ᴄɪ ᴢᴀᴘᴏᴍɴɪᴇᴄ ᴏ ᴅʀᴜɢɪᴇᴊ ᴘᴏʟᴏᴡᴄᴇ, ᴀʟᴇ ɴɪᴇ ᴏᴅ ʀᴀᴢᴜ ᴏᴄᴢʏᴡɪsᴄɪᴇ. ᴘᴏ ᴄᴢᴡᴀʀᴛᴇ, ᴜsᴜɴᴀᴄ ᴡsᴢʏsᴛᴋɪᴇ ᴢᴅᴊᴇᴄɪᴀ, ᴡɪᴀᴅᴏᴍᴏsᴄɪ ɪ ғɪʟᴍɪᴋɪ, ɴᴀ ᴋᴛᴏʀʏᴄʜ ᴘʀᴢᴇʙʏᴡᴀʟɪsᴄɪᴇ ʀᴀᴢᴇᴍ. ᴘᴏ ᴘɪᴀᴛᴇ, ᴢᴀʙʟᴏᴋᴏᴡᴀᴄ ɢᴏ ɴᴀ ᴡsᴢʏsᴛᴋɪᴄʜ ᴘᴏʀᴛᴀʟᴀᴄʜ sᴘᴏʟᴇᴄᴢɴᴏsᴄɪᴏᴡʏᴄʜ ᴏʀᴀᴢ ɴᴜᴍᴇʀ ᴛᴇʟᴇғᴏɴᴜ. ᴘᴏ sᴢᴏsᴛᴇ, ᴊᴇᴅᴢ ᴅᴜᴢᴏ ᴄᴢᴇᴋᴏʟᴀᴅʏ. ᴄᴢᴇᴋᴏʟᴀᴅᴀ ᴊᴇsᴛ ᴅᴏʙʀᴀ ɴᴀ ᴡsᴢʏsᴛᴋᴏ 🍫
❤ Princes_of_her_life ❤1D [JŚ] also answered this question with: "Nie mam pojęcia"

The answer hasn’t got any rewards yet.