@rrytn2010534

Jeje Naj

Ask @rrytn2010534

Sort by:

LatestTop

النظراآات: قادره علىِ أختصَار حدَديثْ مَن سبَعين ألفْ كِلمهَ مع او ضد!!

نختههخعههاعععلغفللفعلبفغفتععغبهالغغللتعلفغفقققثغفققغفغفقغغفففف!!!!!مهالبفغغغلض😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈👺

إذا قمت من النوم ووجدت أن لديك جناحين، فأين ستطير؟

خنتاخاعلعغلعهالعفغهعههغغفعهغعهاععك اعاغغغعغققفغغغعغغغغم غغفغفب،ك،ك،كتهععنخ؟

لا شكلك انضربتي على الاخر 🤓😒

ممتاخمتاحتنننهتخخنخخهااننتمتانووانااااااتتتتتتتتهتتتنتهههافففغننههغغهلاخخخاغعهععهخحخخخخههعغغهخعاعععانمنتعااللاعاغغللاعاتاعغغاوتالففعللففعلبببفلببففففققللبببفخنهععخههعههععععغعغغللغهابذبغاغهـللبلففغغفبقققعللبصثقققثقغفغفىنرلددذظيلاالالللااتتتىنههعتتتعخعللللتتتاهمنعاغغغغلاااتتاوالببااالبللببلغغلللتاااتتعغللبلففلعاللببللغغلبقفففغععغغعااغغغااتتاااااااغغغغللغعععغبفعابزلاللبببغغففغغعغففغغفزالفبلغالتللغاااتتععععاعهنهههتتتتااالللاااتهههتتهخهههاااااتاااتتتتتتتنننتتهتتعاههههعهنتععنتااغاعععغغغغغغ🤓😒
+2 answers in: “ممكن لايكات مردودين 💙”

Related users

Language: English