های گایز چۆنن كچینە

Bashin to bashy

To bash byt hamuy basha

Spas har bashu salamat bn 🌺🌺