Ask @sima__barznji:

Hhhh wala xow chon qsa akay har awash lagal mn qsa bka , xomn pem naxosh nia bas har shteky namoya bo wtn u bo nusinish agina wala ba srwshty xot qsa bkayt xoshtra w jwantrisha, inja mn chem😂

Hhhh arewala har auha dabm xom nagorm la zheanm no3ak bm la socialesh no3ak eak rum haeau tawaw hhh azizy supas lo raeayakat ☺️🌸 dae bzanm key ans nakam xamt nabe ☺️😂

View more

+1 answer in: “E xo mn nalem to rezmant tek dawa , na bas hatum petalem to aley chem hhh aw wshaya hastakam shteka jwam nia bley atu chey w chem chunka zor bakar det , boya hawlbayt bley key ya kem bashtra , agina chem full hawleryanaya azanm xoshisha oa zmantan bas bo wtn nakre to beyt rubaru bamn bley atu chey!”

E xo mn nalem to rezmant tek dawa , na bas hatum petalem to aley chem hhh aw wshaya hastakam shteka jwam nia bley atu chey w chem chunka zor bakar det , boya hawlbayt bley key ya kem bashtra , agina chem full hawleryanaya azanm xoshisha oa zmantan bas bo wtn nakre to beyt rubaru bamn bley atu chey!

Hhhh wala deara zor ta2sery let krdea au qsam mamnun bas lakn mn hich mshkila nia agar ba rubarush belem ba nau3achy wa peyan dalem aslan peyan nashren nia 😂😂 wa bashanazysh daelem ba full hawlery be aua zmany mnau au xalkash kaefy xoety 😂😂mamnun dae ba bzanm janabt key auha basha 😂🤦🏻‍♀️ aua bas lotuy bakar daenm dana har wachy xom dalemaua 😂☺️🌸

View more

+1 answer Read more
Next