@so_dodo

ℜoseanne⠀ ⊰ ☾

Ask @so_dodo

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᴵᶰ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᶤˢ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵉᶰᵈˡᵉˢˢ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵐᵃᶻᵉ
⠀⠀⠀⠀ᴵ⠀⠀⠀⠀⠀ʰᵃᵛᵉ⠀⠀⠀⠀⠀ˡᵒˢᵗ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵐʸ⠀⠀⠀⠀⠀ʷᵃʸ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵒᵘᵗ
⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀ ( @xmixmi_ ⠀⠀⠀⠀⠀∕∕⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/3bwc3
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᴵ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʷᵃᶤᵗ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶠᵒʳ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶤᵗ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗᵒ ⠀⠀⠀⠀⠀ᵉᶰᵈ
⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀
⠀⠀
ᴵᶰᵗʰᶤˢ

⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ˢᵒ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵏᶰᵉᵉˡ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃᶰᵈ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵖʳᵃʸ
⠀⠀⠀⠀ᴬˡˡ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵐʸ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʷᵃˢᵗᵉᵈ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵈᵃʸˢ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃʷᵃʸ
⠀⠀⠀⠀ᴵ ⠀⠀ʲᵘˢᵗ⠀⠀ ʷᵃᶰᶰᵃ ⠀⠀⠀ᶠᶤᶰᵈ ⠀⠀⠀⠀ᵃ⠀⠀ ʷᵃʸ⠀⠀⠀ ᵇᵃᶜᵏ⠀⠀⠀ ʰᵒᵐᵉ
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀( @xmixmi_ ⠀⠀⠀⠀⠀∕∕⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/36tyy
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᴶᵘˢᵗ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˡᵉᵗ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵍᵒ
⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀
⠀⠀
ˢᵒ ᴵ

https://cutt.ly/oneshoty ⟳〖 twoje prompty to: T14 + AU10 〗


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ────────⠀⠀O N E S H O T
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ·························································
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AU10 ᴄᴏʟʟᴇɢᴇ⠀∕∕⠀T14 sᴏɴɢ-ғɪᴄ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ·························································
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ sᴏɴɢ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ɪɴsᴘɪʀᴀᴛɪᴏɴ:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‛⠀♡⠀⠀ᴀᴇʀᴏsᴍɪᴛʜ⠀⠀-⠀⠀ ᴀɴɢᴇʟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‛⠀♡⠀⠀ᴋᴀᴊᴀɢᴏᴏɢᴏᴏ⠀-⠀ᴛᴏᴏ sʜʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ·························································
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❪ ⠀⠀ https://jpst.it/35_WR ⠀⠀ ❫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
httpscuttlyoneshoty  twoje prompty to T14  AU10

People you may like

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ──────── ⠀⠀ R U N A W A Y⠀T R A I N
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ɪᴛ⠀ sᴇᴇᴍs ⠀ɴᴏ⠀ ᴏɴᴇ⠀ᴄᴀɴ⠀ ʜᴇʟᴘ⠀ ᴍᴇ⠀ɴᴏᴡ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ɪ'ᴍ ɪɴ ᴛᴏᴏ ᴅᴇᴇᴘ, ⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇʀᴇ's ɴᴏ ᴡᴀʏ ᴏᴜᴛ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᴛʜɪs ᴛɪᴍᴇ ɪ ʜᴀᴠᴇ ʀᴇᴀʟʟʏ ʟᴇᴅ ᴍʏsᴇʟғ⠀ᴀsᴛʀᴀʏ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•
⠀⠀⠀⠀
R U N A W A YT R A I N

⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᵀᵒ ⠀⠀⠀⠀⠀ᵇᵉ ⠀⠀⠀⠀⠀ʰᵒᶰᵉˢᵗ˒ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ᶤᵗ'ˢ ⠀⠀⠀⠀⠀ᵈᶤᶠᶠᶤᶜᵘˡᵗ
⠀⠀⠀⠀ᵀᵒ ⠀⠀⠀⠀ʰᶤᵈᵉ⠀⠀⠀⠀ ᵉᵛᵉʳʸᵗʰᶤᶰᵍ˒ ⠀⠀ᵐᵃᵏᶤᶰᵍ ⠀⠀⠀⠀ᶤᵗ ⠀⠀⠀⠀ᶰᵃᵗᵘʳᵃˡ
⠀⠀⠀⠀ᴵ⠀⠀ ᵗʰᶤᶰᵏ ⠀⠀ᴵ'ᵐ ⠀⠀ˢᵘᶜʰ⠀⠀⠀⠀ ᵃ ⠀⠀ᶠᵒᵒˡ ⠀⠀⠀⠀ᵗᵒ ⠀⠀ᵍᵉᵗ⠀⠀ ʰᵘʳᵗ
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀( @asasoldier ⠀⠀⠀⠀⠀∕∕⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2Qgf5
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᴵᵗ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵇᵉᶜᵒᵐᵉˢ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵐʸ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵒʷᶰ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢᵉᶜʳᵉᵗ
⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀⠀
ᵀᵒ ᵇᵉ

⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᴵ'ᵐ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵒᶰ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗʰᵉ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶰᵉˣᵗ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˡᵉᵛᵉˡ
⠀⠀⠀⠀ᴵ⠀⠀⠀⠀ ᵒᵖᵉᶰ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵗʰᵉ ⠀⠀⠀⠀ᵈᵒᵒʳ⠀⠀⠀⠀ ᵒᵛᵉʳ⠀⠀⠀⠀ ᵗʰᵉʳᵉ
⠀⠀⠀⠀ᴺᵉˣᵗ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˡᵉᵛᵉˡ
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀( @xmixmi_ ⠀⠀⠀⠀⠀∕∕⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2PHQQ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᴵ'ˡˡ ⠀⠀⠀⠀ᵈᵉˢᵗʳᵒʸ ⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶤᶰ⠀⠀⠀⠀ ᵗʰᵉ ⠀⠀⠀⠀ᵉᶰᵈ
⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀⠀
ᴵᵐ ᵒᶰ

Co z tym trójkątem? Chan i Yeji są chętni?

Z tym trójkątem jest tak, że on już sobie chwile jest 👀 Aczkolwiek dam się wypowiedzieć @xmixmi_ i @asasoldier w tym temacie

+ 8 💬 messages

read all

⠀⠀⠀⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ 썰: https://jpst.it/2Osmb

SSEOLRP_GAMES’s Profile Photo⠀⁞⠀S⠀S⠀E⠀O⠀L⠀썰⠀ʀᴘ ɢᴀᴍᴇs
⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ˢᵒ⠀⠀⠀ ᵗʰᶤˢ⠀⠀⠀ᶤˢ⠀⠀⠀ ʷʰᵃᵗ⠀⠀⠀ ᵗʰᵉ⠀⠀⠀ᵗʳᵘᵗʰ ⠀⠀⠀ᶠᵉᵉˡˢ⠀⠀⠀ˡᶤᵏᵉ
⠀⠀⠀⠀ᵀʰᶤˢ⠀⠀⠀ᶤˢ⠀⠀⠀ᵐᵒʳᵉ⠀⠀⠀ᵒᶠ⠀⠀⠀ʷʰᵃᵗ⠀⠀⠀ᴵ⠀⠀⠀ʰᵃᵈ⠀⠀⠀ᶤᶰ ⠀ᵐᶤᶰᵈ
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ( https://jpst.it/2OxiU
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᵀʰᵃᶰᵏˢ⠀⠀⠀ᶠᵒʳ⠀⠀⠀ʸᵒᵘʳ⠀⠀⠀ᵠᵘᵉˢᵗᶤᵒᶰˢ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀⠀
ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏsᴄɪ 썰 httpsjpstit2Osmb

✉ !⠀anonim pyta: wizerunkowy crush?

anonim pyta wizerunkowy crush

⠀ ⠀ ssᴇᴏʟ ʀᴘ: https://justpaste.it/Sseol-bdaycase

sseol_rp’s Profile Photo⠀⠀⁞⠀S⠀S⠀E⠀O⠀L⠀썰⠀ʀᴘ
⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᴵ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʷᵃᶰᶰᵃ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵃᶰᵏ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸ’ᵃˡˡ
⠀⠀⠀⠀ᴵ’ᵐ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᵗᵉˡˡᶤᶰᵍ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ
⠀⠀⠀⠀ᴴᵘᶰᵈʳᵉᵈˢ ⠀⠀ᵒᶠ⠀⠀ ᵗᶤᵐᵉˢ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʷᵒᵘˡᵈᶰ’ᵗ⠀⠀ ᵇᵉ⠀⠀ ᵉᶰᵒᵘᵍʰ
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ( https://jpst.it/2N3am
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᴴᵃᵖᵖʸ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃᶰᶰᶤᵛᵉʳˢᵃʳʸ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀⠀
ssᴇᴏʟ ʀᴘ httpsjustpasteitSseolbdaycase

+ 1 💬 message

read all

⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ˢᵒ ⠀⠀⠀⠀ᶰᵒʷ˒ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ’ᵐ⠀⠀⠀⠀ ʰᵒˡᵈᶤᶰᵍ⠀⠀⠀⠀ ᵗʰᶤˢ⠀⠀⠀⠀ ᵖᵃᶤᶰ
⠀⠀⠀⠀ᴸᶤᵏᵉ⠀⠀⠀⠀ ʰᵒʷ⠀⠀⠀⠀ ʸᵒᵘ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃᵇᵃᶰᵈᵒᶰᵉᵈ⠀⠀⠀⠀ ᵉᵛᵉʳʸᵗʰᶤᶰᵍ
⠀⠀⠀⠀ᴵᵗ ⠀⠀⠀⠀ᵍʳᵒʷˢ⠀⠀⠀⠀ ᶜˡᵉᵃʳᵉʳ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵉᵛᵉʳʸ ⠀⠀⠀⠀ᵈᵃʸ
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀( @asasoldier ⠀⠀⠀⠀⠀∕∕⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2L8_o
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᴱᶰᵈˡᵉˢˢˡʸ⠀⠀ ᶤᶰ ⠀⠀ᶠʳᵒᶰᵗ⠀⠀ ᵒᶠ ⠀⠀ᵐʸ⠀⠀ ᵉʸᵉˢ˒⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵈᵉʲᵃ ᵛᵘ
⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀⠀
ˢᵒ ᶰᵒʷ

⠀⠀⠀⠀♡ 썰: oznacz osobę, którą zapraszasz na randkę:

SSEOLRP_GAMES’s Profile Photo⠀⁞⠀S⠀S⠀E⠀O⠀L⠀썰⠀ʀᴘ ɢᴀᴍᴇs
Długo się wahałam, kogo by tutaj oznaczyć, bo mam kilka typów, ale prawda jest taka, że zmuszona jestem wybrać @asasoldier bo inaczej mnie zamknie na resztę życia w domu :/ To co, Chan, małe rendez-vous?

+ 1 💬 message

read all

⠀⠀⠀⠀♡ 썰: https://jpst.it/2L6zS

SSEOLRP_GAMES’s Profile Photo⠀⁞⠀S⠀S⠀E⠀O⠀L⠀썰⠀ʀᴘ ɢᴀᴍᴇs
O nieee, to mnie tak rozczuliło 🥺 Aż nie wiem, co powiedzieć… Przede wszystkim dziękuję za te przemiłe słowa i cieszę się, że wciąż możemy tworzyć wspólne historie. Długo zbierałam odwagę na napisanie do ciebie, ale jak widać, opłaciło się! Napomknę jeszcze, że gdyby nie ty, to Rose pozostałaby kontem widmem ;> Dlatego dziękuję z całego serca i proszę o wybaczenie wszystkich psikusów (nawet tych nieudanych). Love you @VOIC3OF4BYSS
썰 httpsjpstit2L6zS

+ 2 💬 messages

read all

⠀⠀⠀⠀♡ 썰: Podziwiam za wytrwałość.

SSEOLRP_GAMES’s Profile Photo⠀⁞⠀S⠀S⠀E⠀O⠀L⠀썰⠀ʀᴘ ɢᴀᴍᴇs
Dziękuję bardzo! Sama wciąż się dziwię, że Roseanne tu jest, bo z pierwotnego założenia nie miała przetrwać więcej, niż kilka miesięcy XD No i nie ukrywam, że w dużej mierze jest to zasługa współautorów, którym chciałam bardzo tutaj podziękować za wspólne losy.

⠀⠀⠀⠀♡ 썰: https://justpaste.it/851bb

SSEOLRP_GAMES’s Profile Photo⠀⁞⠀S⠀S⠀E⠀O⠀L⠀썰⠀ʀᴘ ɢᴀᴍᴇs
Aaaaaaa! @xmixmi_ to miała być nasza słodka tajemnica, bo w końcu jestem chodzącym aniołem, nie w głowie mi takie rzeczy, ale! Jak już zostałam wywołana na tle publicznym, to aż wstyd się z tego nie wywiązać. Czerwony pokój jest gotowy, także widzimy się wieczorem 😈

⠀⠀⠀⠀♡ 썰: https://justpaste.it/img/941c062a6f90a69e45c725194a395cb6.png

SSEOLRP_GAMES’s Profile Photo⠀⁞⠀S⠀S⠀E⠀O⠀L⠀썰⠀ʀᴘ ɢᴀᴍᴇs
Ooo:( To już jest zaszczyt, chociaż nie wiem, jak można nie kochać kotków… Ewidentnie nastąpił tutaj jakiś błąd, ale wybaczam i dziękuję! ;)

⠀⠀⠀⠀♡ 썰: https://justpaste.it/img/c99512739da1cdcc944e349223626671.png

SSEOLRP_GAMES’s Profile Photo⠀⁞⠀S⠀S⠀E⠀O⠀L⠀썰⠀ʀᴘ ɢᴀᴍᴇs
hokus pokus
czary mary
kotek wstaje
jest kochany ♡

⠀⠀⠀⠀♡ 썰: https://justpaste.it/img/89338452df3d95e52287412bd795345e.png

SSEOLRP_GAMES’s Profile Photo⠀⁞⠀S⠀S⠀E⠀O⠀L⠀썰⠀ʀᴘ ɢᴀᴍᴇs
Do tej pory nie wiedziałam, że wokół mnie kręci się rycerz w lśniącej zbroi. Cóż za zaskoczenie! Możemy się umówić, że najpierw czyny (bo chcę zobaczyć, jak radzisz sobie ze smokiem), a później… później zobaczymy ;>

⠀⠀⠀⠀♡ 썰: https://justpaste.it/51rcu

SSEOLRP_GAMES’s Profile Photo⠀⁞⠀S⠀S⠀E⠀O⠀L⠀썰⠀ʀᴘ ɢᴀᴍᴇs
Aww, kochana 🥺 Pamiętaj! Z tobą zawsze, wszystko i wszędzie!

Najlepsza para w rp według ciebie to?

Po pierwsze: przeklinam wszystkie osoby, które wytypowały parę Rose & Chan — oby trzeba było was zreperować w klinice 🔪
A od siebie dodam, że chociaż nic nie jest oficjalne, to uwielbiam pary Yeji & Hanbin oraz San morderca nie ma serca & Wooyoung (tutaj z nadzieją, że Woo go ogarnie) 🤌🏻

+ 5 💬 messages

read all

⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀ᴱᵛᵉʳʸᵗʰᶤᶰᵍ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶠᵉᵉˡˢ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢᵒ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢᵗʳᵃᶰᵍᵉ
⠀⠀⠀⠀ᴵᶰ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵐʸ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶜʰᵃᶰᵍᵉᵈ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵈᵃᶤˡʸ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˡᶤᶠᵉ
⠀⠀⠀⠀ᵀʰᵉ⠀⠀ᵈᵒᵒʳ⠀⠀ᶤˢ⠀⠀ᶜˡᵒˢᵉᵈ⠀⠀⠀ᵃᶰᵈ⠀⠀⠀ᵐʸ⠀⠀ʰᵉᵃʳᵗ⠀⠀⠀ᶤˢ⠀⠀ᶜˡᵒˢᵉᵈ
⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ( @Laxlixsa ⠀⠀⠀⠀⠀∕∕⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2Km13
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᴱᵛᵉʳʸᵗʰᶤᶰᵍ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶰᵒʷ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ʰᵃˢ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶜʰᵃᶰᵍᵉᵈ
⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀⠀
ᴱᵛᵉʳʸᵗʰᶤᶰᵍᶠ


⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀ᵂᵃᵏᵉ ᵘᵖ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢᵘʳᵛᶤᵛᵉ
⠀⠀⠀⠀ᴵ⠀⠀⠀ʷᶤˡˡ⠀⠀⠀ᵍᵉᵗ⠀⠀⠀ᵇᵉᵗᵗᵉʳ⠀⠀⠀ᵒᶰᵉ⠀⠀⠀ᵈᵃʸ⠀⠀⠀ᵃᵗ⠀⠀⠀ᵃ⠀ ⠀ᵗᶤᵐᵉ
⠀⠀⠀⠀ˢᵒᵐᵉᵗʰᶤᶰᵍ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃᶤᶰ'ᵗ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ʳᶤᵍʰᵗ
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ( @asasoldier ⠀⠀⠀⠀⠀∕∕⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2J3Js
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᴵ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˡᵒˢᵗ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ᵐʸ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵐᶤᶰᵈ
⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀⠀
ᵂᵃᵏᵉ

#fikcja : wstaw zdjęcie postaci w czymś białym.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀‛⠀♡
fikcja  wstaw zdjęcie postaci w czymś białym


⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀ˢʰᶤᶰᶤᶰᵍ ⠀⠀ᶠʳᵒᵐ⠀⠀ ᶠᵃʳ ⠀⠀ᵃʷᵃʸ⠀⠀⠀⠀⠀ˡᶤᵏᵉ ⠀⠀ᵃ ⠀⠀ᶰᵉʷ⠀⠀ ˢᵉᵃˢᵒᶰ
⠀⠀⠀⠀ᵀʰᵉʳᵉ’ˢ⠀⠀ ᵗʰᵉ ⠀⠀ʷᵃʳᵐ ⠀⠀ʰᵉᵃᵗ⠀⠀⠀⠀ ᵒᶠ⠀⠀ ᵃ⠀⠀ ᵇᵉᵃᵘᵗᶤᶠᵘˡ⠀⠀ ˡᶤᵍʰᵗ
⠀⠀⠀⠀ᴵᵗ’ˢ ⠀⠀⠀⠀ˡᶤᵏᵉ⠀⠀⠀⠀ ᵃ⠀⠀⠀⠀ ᵈʳᵉᵃᵐ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ᶤᵗ’ˢ⠀⠀⠀⠀ ᵗʳᵘᵉ
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀( @asasoldier ⠀⠀⠀⠀⠀∕∕⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2Hr9p
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᴵᵗ’ˢ⠀⠀⠀⠀ ᵏᶤˡˡᶤᶰᵍ⠀⠀⠀⠀ ᵐᵉ˒⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵏᶤˡˡᶤᶰᵍ⠀⠀⠀⠀ ᵐᵉ
⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀⠀⠀
ˢʰᶤᶰᶤᶰᵍ ᶠʳᵒᵐ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵀʰᵉʳᵉ⠀⠀⠀⠀ ᶤˢ⠀⠀⠀⠀ ᶠʳᵉᵉᵈᵒᵐ⠀⠀⠀⠀ ʷᶤᵗʰᶤᶰ˒⠀⠀⠀⠀ ᵗʰᵉʳᵉ⠀⠀⠀⠀ ᶤˢ⠀⠀⠀⠀ ᶠʳᵉᵉᵈᵒᵐ ⠀⠀⠀⠀ʷᶤᵗʰᵒᵘᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵀʳʸ ⠀⠀⠀⠀ᵗᵒ⠀⠀⠀⠀ ᶜᵃᵗᶜʰ⠀⠀⠀⠀ ᵃ ᵈᵉˡᵘᵍᵉ⠀⠀⠀⠀ ᶤᶰ⠀⠀⠀⠀ ᵃ ᵖᵃᵖᵉʳ⠀⠀⠀⠀ ᶜᵘᵖ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵀʰᵉʳᵉ'ˢ ⠀⠀⠀⠀ᵃ ᵇᵃᵗᵗˡᵉ ⠀⠀⠀⠀ᵃʰᵉᵃᵈ˒ ⠀⠀⠀⠀ᵐᵃᶰʸ ⠀⠀⠀⠀ᵇᵃᵗᵗˡᵉˢ ⠀⠀⠀⠀ᵃʳᵉ⠀⠀⠀⠀ ˡᵒˢᵗ
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀(⠀ @Laxlixsa ⠀∕∕⠀ https://jpst.it/2HqVe ⠀)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᴮᵘᵗ ʸᵒᵘ'ˡˡ ᶰᵉᵛᵉʳ ˢᵉᵉ⠀⠀⠀⠀ ᵗʰᵉ ᵉᶰᵈ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ʳᵒᵃᵈ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀

Next

Language: English