Ask @stranding:

Mogę prosić jakiś cytat? :)

____________________________________
Uᴋᴏᴄʜᴀɴᴇ ᴏsᴏʙʏ ᴋsᴢᴛᴀᴌᴛᴜᴊᴀ̨, ᴊᴀᴋɪᴍ ᴄᴢᴌᴏᴡɪᴇᴋɪᴇᴍ ᴊᴇsᴛᴇś. Nᴀᴅᴀʟ sᴀ̨ ᴄᴢᴇ̨śᴄɪᴀ̨ ᴄɪᴇʙɪᴇ... Jᴇśʟɪ ᴘʀᴢᴇsᴛᴀɴɪᴇsᴢ ʙʏᴄ́ sᴏʙᴀ̨, ᴛᴀ ɪᴄʜ ᴄᴢᴀ̨sᴛᴋᴀ, ᴋᴛᴏ́ʀᴀ ᴡ ᴛᴏʙɪᴇ ᴛᴋᴡɪ ɪ ᴋᴛᴏ́ʀᴀ śᴡɪᴀᴅᴄᴢʏ ᴏ ᴛʏᴍ ᴋɪᴍ ᴊᴇsᴛᴇś, ᴘʀᴢᴇᴘᴀᴅᴀ.
____________________________________

View more

Mogę prosić jakiś cytat

Czy udawanie kogoś innego może się udać?

_____________________________________
Żʏᴄɪᴇ, ᴅᴏśᴡɪᴀᴅᴄᴢᴇɴɪᴀ, ᴡsᴘᴏᴍɴɪᴇɴɪᴀ, ᴡsᴢʏsᴛᴋᴏ. Gᴅᴢɪᴇs ᴡ ᴘʟᴀ̨ᴛᴀɴɪɴɪᴇ ᴛʏᴄʜ ᴏʀɢᴀɴɪᴄᴢɴʏᴄʜ ᴢᴡᴏᴊᴏ́ᴡ, ᴘᴏᴍɪᴇ̨ᴅᴢʏ ʙᴌʏsᴋᴀᴍɪ śᴡɪᴀᴛᴌᴀ ᴊᴇsᴛᴇśᴍʏ ᴍʏ ɪ... ᴛᴏ ᴄᴏ ɴᴀs ᴏᴅʀᴏ́ᴢ̇ɴɪᴀ ɪ ᴄᴢʏɴɪ ʟᴜᴅᴢ́ᴍɪ.
_____________________________________

View more

Czy udawanie kogoś innego może się udać

People you may like

Kto ci najwięcej pomógł w najbliższym czasie i ogl?

▸ ♡ ◂
______________________________________
ᴍʏ ɴᴇᴡ ғʀɪᴇɴᴅ ʜᴇʟᴘs ᴍᴇ ᴀ ʟᴏᴛ. Hᴇʀ ɴᴀᴍᴇ ɪs Mᴀʀɪᴋᴀ, I ʟᴏᴠᴇ ʜᴇʀ ᴡɪᴛʜ ᴀʟʟ ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ, I ᴅɪᴅ ɴᴏᴛ ᴛʜɪɴᴋ ᴛʜᴀᴛ I ᴡᴏᴜʟᴅ ᴛʀᴜsᴛ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ sᴏ ᴏ̨ᴜɪᴄᴋʟʏ, ᴀs ᴍᴜᴄʜ ᴀs ʜᴇʀ.
______________________________________

View more

Kto ci najwięcej pomógł w najbliższym czasie i ogl
+1 answer Read more