@stxrdvst

♱ ;⠀ FLORENCE. ⠀❜

❤️ Likes
show all
REVERIE__ARCANE’s Profile Photo the_recruiter’s Profile Photo Red_Slavica’s Profile Photo AidenTheWolf’s Profile Photo xGAMBITx’s Profile Photo JUSTYOVRTYPE’s Profile Photo SVNS3T’s Profile Photo H0T__M3SS’s Profile Photo MAGNXTA’s Profile Photo

Latest answers from ♱ ;⠀ FLORENCE. ⠀❜

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ @SNIPSNIPSWEETHEART ⠀⠀⊰ ⠀⠀♡ ⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ❛⠀ᵀᶤᵈᵉˢ⠀ᵗʰʳᵃˢʰ⠀ᶤᶰˢᶤᵈᵉ˒⠀ᵇ ᵃ ᵇ ʸ˒⠀ᴵ'ᵐ⠀ʰᶤᵍʰ⠀ᵒᶜᵗᵃᶰᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᴹʸ ⠀ᶜᵒʳᵉ ⠀ᵛᶤᵇʳᵃᵗᵉˢ ⠀ᶤᶰ ⠀ᵃᶰ ⠀ ᵒᵖᶤᵘᵐ ⠀ ʰᵃᶻᵉ⠀⋆⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────── ⠀ ❴⠀ https://jpst.it/2TMyN ⠀ ❵
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵒ⠀ᵘ⠀ʳ⠀⠀ ᵒ⠀ʷ⠀ᶰ ⠀⠀ᵏ⠀ᶤ⠀ᶰ⠀ᵈ⠀ ⠀ᵒ⠀ᶠ⠀⠀ᵃ⠀ʳ⠀ᵗ
SNIPSNIPSWEETHEART

【﹟LXSTINTHEBVDLVNDS 】❜⠀ Wstaw zdjęcie postaci z pupilem.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▸ ⠀♡ ⠀◂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⋆⠀mentally unstable bxtches in ur area⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LXSTINTHEBVDLVNDS  Wstaw zdjęcie postaci z pupilem

♡ ⌠ babygirl.⠀

SNIPSNIPSWEETHEART’s Profile Photo∖ ♡  ℌAUSDAME⠀݁⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀( ⠀♡ ⠀)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀excuse me? mommy? sorry. . .⠀mommy?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ❛⠀ᵂᵃᶰᵗ⠀ᵗᵒ⠀ᶠˡʸ⠀ʰᵉʳ⠀ᵃʷᵃʸ⠀ ʷʰᵉʳᵉ ⠀ˢᵘᶰ⠀ &⠀ ʳᵃᶤᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᶜᵒᵐᵉ ᶤᶰ ᵒᵛᵉʳ ᵐʸ ᶠᵃᶜᵉ˒ ʷᵃˢʰ ᵃʷᵃʸ ᵃˡˡ ᵗʰᵉ ˢʰᵃᵐᵉ⠀⋆⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────── ⠀ ❴ ⠀ https://jpst.it/2OCf1 ⠀ ❵
babygirl

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⧽⠀⁽ ⠀ᴹᴼᴹ⠀ ⁾⠀❜⠀ @SNIPSNIPSWEETHEART
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ❛⠀ᴹᵃʸᵇᵉ⠀ᴵ⠀ˢʰᵒᵘˡᵈ⠀ᵖᵃᶜᵏ⠀ᵐʸ⠀ᵗʰᶤᶰᵍˢ⠀&⠀ᵐᵒᵛᵉ⠀ᵒᶰˀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᴹᵃʸᵇᵉ ᴵ'ᵐ ᶠᵒᵒˡᶤᶰ' ᵐʸˢᵉˡᶠ ᵃᶰᵈ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ ᵍᵒᶰᵉˀ⠀⋆⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────── ⠀ ❴⠀ https://jpst.it/2OCeG ⠀❵
ᴹᴼᴹ  SNIPSNIPSWEETHEART

Language: English