#rg

2.23 K people

50 posts

Posts:

Pão doce, ué! Kkkkkkkkkk Eu não vi a certidão de nascimento dele e nem o RG... 😂

Pão de açúcar
Pão sovado
Pão brioche
Pão mandi
Tem um monte de pão,kkkk o pão q tem algo doce por cima é rosca.
Liked by: ᶜʰᶦᶜᵒ

⠀ ⠀⠀ ⠀ «⠀ https://justpaste.it/pasztetzludzi01 ⠀»


⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ IS L I P E R I⠀⠀⠀&⠀ ⠀ RUSTEM

⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢᶰ’ᵗ ⠀ᵃ⠀ ᵖᶤᵗ.⠀ ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢ⠀ ᵃ ⠀ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵐ ᵃ ᶰ ʸ ⠀ ʷʰᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵗᵒ ⠀ᶜ ˡ ᶤ ᵐ ᵇ ⠀ᶤᵗ ⠀ ᶠ ᵃ ᶤ ˡ
⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ᵃ ᶰ ᵈ ⠀ ᶰ ᵉ ᵛ ᵉ ʳ⠀⠀ᵍ ᵉ ᵗ ⠀ ᵗ ᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵃ ᵍ ᵃ ᶤ ᶰ
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀╱⠀ ᶠ ᵃ ˡ ˡ ⠀╱⠀ᵇ ʳ ᵉ ᵃ ᵏ ˢ⠀╱⠀ᵗ ʰ ᵉ ᵐ
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵃᶰᵈ ⠀ˢᵒᵐᵉ⠀ ᵃʳᵉ⠀ ᵍᶤᵛᵉᶰ⠀ ᵃ⠀ ᶜʰᵃᶰᶜᵉ ⠀ᵗᵒ ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗʰᵉʸ⠀ʳ ᵉ ᶠ ᵘ ˢ ᵉ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ ᶜˡᶤᶰᵍ⠀ ᵗᵒ⠀ ᵗʰᵉ⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ ᵐ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᵒʳ ⠀ᵗʰᵉ⠀ ᵍ ᵒ ᵈ ˢ⠀ᵒʳ⠀ˡ ᵒ ᵛ ᵉ⠀╱⠀ᶤ ˡ ˡ ᵘ ˢ ᶤ ᵒ ᶰ ˢ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᵒ ᶰ ˡ ʸ⠀⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀⠀ ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ ⠀⠀ ᶤ ˢ ⠀⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᵗʰᵉ ᶜˡᶤᵐᵇ ᶤˢ⠀ᵃ ˡ ˡ ⠀ @ten_sprytny_bosniak
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
httpsjustpasteitpasztetzludzi01

♔⠀;⠀ https://justpaste.it/Friends__or__Enemies__06


⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ SINNER⠀ ⠀ &⠀⠀⠀W I T C H

⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢᶰ’ᵗ ⠀ᵃ⠀ ᵖᶤᵗ.⠀ ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢ⠀ ᵃ ⠀ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵐ ᵃ ᶰ ʸ ⠀ ʷʰᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵗᵒ ⠀ᶜ ˡ ᶤ ᵐ ᵇ ⠀ᶤᵗ ⠀ ᶠ ᵃ ᶤ ˡ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ᵃ ᶰ ᵈ ⠀ ᶰ ᵉ ᵛ ᵉ ʳ⠀⠀ᵍ ᵉ ᵗ ⠀ ᵗ ᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵃ ᵍ ᵃ ᶤ ᶰ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀╱⠀ ᶠ ᵃ ˡ ˡ ⠀╱⠀ᵇ ʳ ᵉ ᵃ ᵏ ˢ⠀╱⠀ᵗ ʰ ᵉ ᵐ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵃᶰᵈ ⠀ˢᵒᵐᵉ⠀ ᵃʳᵉ⠀ ᵍᶤᵛᵉᶰ⠀ ᵃ⠀ ᶜʰᵃᶰᶜᵉ ⠀ᵗᵒ ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ʳ ᵉ ᶠ ᵘ ˢ ᵉ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ ᶜˡᶤᶰᵍ⠀ ᵗᵒ⠀ ᵗʰᵉ⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ ᵐ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒʳ ⠀ᵗʰᵉ⠀ ᵍ ᵒ ᵈ ˢ⠀ᵒʳ⠀ˡ ᵒ ᵛ ᵉ⠀╱⠀ᶤ ˡ ˡ ᵘ ˢ ᶤ ᵒ ᶰ ˢ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒ ᶰ ˡ ʸ⠀⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀⠀ ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ ⠀⠀ ᶤ ˢ ⠀⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗ ʰ ᵉ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ ᶤˢ ᵃˡˡ ⠀ @Lady_of_Destruction
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
httpsjustpasteitFriendsorEnemies06

⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀«⠀ https://justpaste.it/poisonedlove01 ⠀»


⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ S⠀E⠀L⠀ I ⠀M⠀⠀⠀&⠀⠀⠀N U R B A N U ⠀

⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢᶰ’ᵗ ⠀ᵃ⠀ ᵖᶤᵗ.⠀ ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢ⠀ ᵃ ⠀ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵐ ᵃ ᶰ ʸ ⠀ ʷʰᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵗᵒ ⠀ᶜ ˡ ᶤ ᵐ ᵇ ⠀ᶤᵗ ⠀ ᶠ ᵃ ᶤ ˡ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ᵃ ᶰ ᵈ ⠀ ᶰ ᵉ ᵛ ᵉ ʳ⠀⠀ᵍ ᵉ ᵗ ⠀ ᵗ ᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵃ ᵍ ᵃ ᶤ ᶰ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀╱⠀ ᶠ ᵃ ˡ ˡ ⠀╱⠀ᵇ ʳ ᵉ ᵃ ᵏ ˢ⠀╱⠀ᵗ ʰ ᵉ ᵐ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵃᶰᵈ ⠀ˢᵒᵐᵉ⠀ ᵃʳᵉ⠀ ᵍᶤᵛᵉᶰ⠀ ᵃ⠀ ᶜʰᵃᶰᶜᵉ ⠀ᵗᵒ ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ʳ ᵉ ᶠ ᵘ ˢ ᵉ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ ᶜˡᶤᶰᵍ⠀ ᵗᵒ⠀ ᵗʰᵉ⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ ᵐ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒʳ ⠀ᵗʰᵉ⠀ ᵍ ᵒ ᵈ ˢ⠀ᵒʳ⠀ˡ ᵒ ᵛ ᵉ⠀╱⠀ᶤ ˡ ˡ ᵘ ˢ ᶤ ᵒ ᶰ ˢ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒ ᶰ ˡ ʸ⠀⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀⠀ ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ ⠀⠀ ᶤ ˢ ⠀⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗʰᵉ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ⠀ᶤˢ⠀ᵗʰᵉʳᵉ⠀ᶤˢ⠀ @xpoisonedmindx
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
httpsjustpasteitpoisonedlove01

♔⠀;⠀ https://justpaste.it/Friends__or__Enemies__04


⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ SINNER⠀ ⠀ &⠀⠀⠀W I T C H

⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢᶰ’ᵗ ⠀ᵃ⠀ ᵖᶤᵗ.⠀ ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢ⠀ ᵃ ⠀ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵐ ᵃ ᶰ ʸ ⠀ ʷʰᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵗᵒ ⠀ᶜ ˡ ᶤ ᵐ ᵇ ⠀ᶤᵗ ⠀ ᶠ ᵃ ᶤ ˡ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ᵃ ᶰ ᵈ ⠀ ᶰ ᵉ ᵛ ᵉ ʳ⠀⠀ᵍ ᵉ ᵗ ⠀ ᵗ ᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵃ ᵍ ᵃ ᶤ ᶰ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀╱⠀ ᶠ ᵃ ˡ ˡ ⠀╱⠀ᵇ ʳ ᵉ ᵃ ᵏ ˢ⠀╱⠀ᵗ ʰ ᵉ ᵐ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵃᶰᵈ ⠀ˢᵒᵐᵉ⠀ ᵃʳᵉ⠀ ᵍᶤᵛᵉᶰ⠀ ᵃ⠀ ᶜʰᵃᶰᶜᵉ ⠀ᵗᵒ ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ʳ ᵉ ᶠ ᵘ ˢ ᵉ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ ᶜˡᶤᶰᵍ⠀ ᵗᵒ⠀ ᵗʰᵉ⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ ᵐ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒʳ ⠀ᵗʰᵉ⠀ ᵍ ᵒ ᵈ ˢ⠀ᵒʳ⠀ˡ ᵒ ᵛ ᵉ⠀╱⠀ᶤ ˡ ˡ ᵘ ˢ ᶤ ᵒ ᶰ ˢ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒ ᶰ ˡ ʸ⠀⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀⠀ ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ ⠀⠀ ᶤ ˢ ⠀⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗ ʰ ᵉ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ ᶤˢ ᵃˡˡ ⠀ @Lady_of_Destruction
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
httpsjustpasteitFriendsorEnemies04

♔⠀;⠀ https://justpaste.it/Friends__or__Enemies__02


⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ SINNER⠀ ⠀ &⠀⠀⠀W I T C H

⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢᶰ’ᵗ ⠀ᵃ⠀ ᵖᶤᵗ.⠀ ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢ⠀ ᵃ ⠀ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵐ ᵃ ᶰ ʸ ⠀ ʷʰᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵗᵒ ⠀ᶜ ˡ ᶤ ᵐ ᵇ ⠀ᶤᵗ ⠀ ᶠ ᵃ ᶤ ˡ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ᵃ ᶰ ᵈ ⠀ ᶰ ᵉ ᵛ ᵉ ʳ⠀⠀ᵍ ᵉ ᵗ ⠀ ᵗ ᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵃ ᵍ ᵃ ᶤ ᶰ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀╱⠀ ᶠ ᵃ ˡ ˡ ⠀╱⠀ᵇ ʳ ᵉ ᵃ ᵏ ˢ⠀╱⠀ᵗ ʰ ᵉ ᵐ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵃᶰᵈ ⠀ˢᵒᵐᵉ⠀ ᵃʳᵉ⠀ ᵍᶤᵛᵉᶰ⠀ ᵃ⠀ ᶜʰᵃᶰᶜᵉ ⠀ᵗᵒ ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ʳ ᵉ ᶠ ᵘ ˢ ᵉ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ ᶜˡᶤᶰᵍ⠀ ᵗᵒ⠀ ᵗʰᵉ⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ ᵐ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒʳ ⠀ᵗʰᵉ⠀ ᵍ ᵒ ᵈ ˢ⠀ᵒʳ⠀ˡ ᵒ ᵛ ᵉ⠀╱⠀ᶤ ˡ ˡ ᵘ ˢ ᶤ ᵒ ᶰ ˢ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒ ᶰ ˡ ʸ⠀⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀⠀ ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ ⠀⠀ ᶤ ˢ ⠀⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗ ʰ ᵉ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ ᶤˢ ᵃˡˡ ⠀ @Lady_of_Destruction
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
httpsjustpasteitFriendsorEnemies02

♔⠀;⠀ https://justpaste.it/Sons__of__Anarchy__03


⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ SULTAN⠀ ⠀ &⠀⠀⠀S E H Z A D E

⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢᶰ’ᵗ ⠀ᵃ⠀ ᵖᶤᵗ.⠀ ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢ⠀ ᵃ ⠀ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵐ ᵃ ᶰ ʸ ⠀ ʷʰᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵗᵒ ⠀ᶜ ˡ ᶤ ᵐ ᵇ ⠀ᶤᵗ ⠀ ᶠ ᵃ ᶤ ˡ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ᵃ ᶰ ᵈ ⠀ ᶰ ᵉ ᵛ ᵉ ʳ⠀⠀ᵍ ᵉ ᵗ ⠀ ᵗ ᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵃ ᵍ ᵃ ᶤ ᶰ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀╱⠀ ᶠ ᵃ ˡ ˡ ⠀╱⠀ᵇ ʳ ᵉ ᵃ ᵏ ˢ⠀╱⠀ᵗ ʰ ᵉ ᵐ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵃᶰᵈ ⠀ˢᵒᵐᵉ⠀ ᵃʳᵉ⠀ ᵍᶤᵛᵉᶰ⠀ ᵃ⠀ ᶜʰᵃᶰᶜᵉ ⠀ᵗᵒ ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ʳ ᵉ ᶠ ᵘ ˢ ᵉ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ ᶜˡᶤᶰᵍ⠀ ᵗᵒ⠀ ᵗʰᵉ⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ ᵐ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒʳ ⠀ᵗʰᵉ⠀ ᵍ ᵒ ᵈ ˢ⠀ᵒʳ⠀ˡ ᵒ ᵛ ᵉ⠀╱⠀ᶤ ˡ ˡ ᵘ ˢ ᶤ ᵒ ᶰ ˢ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒ ᶰ ˡ ʸ⠀⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀⠀ ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ ⠀⠀ ᶤ ˢ ⠀⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗ ʰ ᵉ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ ᶤˢ ᵃˡˡ ᵗʰᵉʳᵉ⠀ @krzywypadyszach
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
httpsjustpasteitSonsofAnarchy03

♔⠀;⠀ https://justpaste.it/Ready_for_Everything_02


⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ S⠀E⠀ L⠀I⠀ M⠀⠀⠀&⠀⠀⠀N U R B A N U

⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢᶰ’ᵗ ⠀ᵃ⠀ ᵖᶤᵗ.⠀ ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢ⠀ ᵃ ⠀ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵐ ᵃ ᶰ ʸ ⠀ ʷʰᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵗᵒ ⠀ᶜ ˡ ᶤ ᵐ ᵇ ⠀ᶤᵗ ⠀ ᶠ ᵃ ᶤ ˡ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ᵃ ᶰ ᵈ ⠀ ᶰ ᵉ ᵛ ᵉ ʳ⠀⠀ᵍ ᵉ ᵗ ⠀ ᵗ ᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵃ ᵍ ᵃ ᶤ ᶰ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀╱⠀ ᶠ ᵃ ˡ ˡ ⠀╱⠀ᵇ ʳ ᵉ ᵃ ᵏ ˢ⠀╱⠀ᵗ ʰ ᵉ ᵐ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵃᶰᵈ ⠀ˢᵒᵐᵉ⠀ ᵃʳᵉ⠀ ᵍᶤᵛᵉᶰ⠀ ᵃ⠀ ᶜʰᵃᶰᶜᵉ ⠀ᵗᵒ ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ʳ ᵉ ᶠ ᵘ ˢ ᵉ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ ᶜˡᶤᶰᵍ⠀ ᵗᵒ⠀ ᵗʰᵉ⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ ᵐ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒʳ ⠀ᵗʰᵉ⠀ ᵍ ᵒ ᵈ ˢ⠀ᵒʳ⠀ˡ ᵒ ᵛ ᵉ⠀╱⠀ᶤ ˡ ˡ ᵘ ˢ ᶤ ᵒ ᶰ ˢ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒ ᶰ ˡ ʸ⠀⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀⠀ ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ ⠀⠀ ᶤ ˢ ⠀⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ⠀ᶤˢ⠀ᵃˡˡ⠀ᶤˢ @principessa_della_luce
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
httpsjustpasteitReadyforEverything02

⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ «⠀ https://justpaste.it/dieforyou01 ⠀»


⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ S⠀E⠀L⠀ I ⠀M⠀⠀⠀&⠀⠀⠀N U R B A N U ⠀

⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢᶰ’ᵗ ⠀ᵃ⠀ ᵖᶤᵗ.⠀ ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢ⠀ ᵃ ⠀ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵐ ᵃ ᶰ ʸ ⠀ ʷʰᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵗᵒ ⠀ᶜ ˡ ᶤ ᵐ ᵇ ⠀ᶤᵗ ⠀ ᶠ ᵃ ᶤ ˡ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ᵃ ᶰ ᵈ ⠀ ᶰ ᵉ ᵛ ᵉ ʳ⠀⠀ᵍ ᵉ ᵗ ⠀ ᵗ ᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵃ ᵍ ᵃ ᶤ ᶰ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀╱⠀ ᶠ ᵃ ˡ ˡ ⠀╱⠀ᵇ ʳ ᵉ ᵃ ᵏ ˢ⠀╱⠀ᵗ ʰ ᵉ ᵐ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵃᶰᵈ ⠀ˢᵒᵐᵉ⠀ ᵃʳᵉ⠀ ᵍᶤᵛᵉᶰ⠀ ᵃ⠀ ᶜʰᵃᶰᶜᵉ ⠀ᵗᵒ ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ʳ ᵉ ᶠ ᵘ ˢ ᵉ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ ᶜˡᶤᶰᵍ⠀ ᵗᵒ⠀ ᵗʰᵉ⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ ᵐ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒʳ ⠀ᵗʰᵉ⠀ ᵍ ᵒ ᵈ ˢ⠀ᵒʳ⠀ˡ ᵒ ᵛ ᵉ⠀╱⠀ᶤ ˡ ˡ ᵘ ˢ ᶤ ᵒ ᶰ ˢ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒ ᶰ ˡ ʸ⠀⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀⠀ ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ ⠀⠀ ᶤ ˢ ⠀⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗʰᵉ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ⠀ᶤˢ⠀ᵗʰᵉʳᵉ⠀ᶤˢ⠀ @xpoisonedmindx
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
httpsjustpasteitdieforyou01

⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ «⠀ https://justpaste.it/P_W_story ⠀»

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⊰⠀ᶤᵐᵖᵉʳᶤᵒ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢᶰ’ᵗ ⠀ᵃ⠀ ᵖᶤᵗ.⠀ ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢ⠀ ᵃ ⠀ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵐ ᵃ ᶰ ʸ ⠀ ʷʰᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵗᵒ ⠀ᶜ ˡ ᶤ ᵐ ᵇ ⠀ᶤᵗ ⠀ ᶠ ᵃ ᶤ ˡ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ᵃ ᶰ ᵈ ⠀ ᶰ ᵉ ᵛ ᵉ ʳ⠀⠀ᵍ ᵉ ᵗ ⠀ ᵗ ᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵃ ᵍ ᵃ ᶤ ᶰ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀╱⠀ ᶠ ᵃ ˡ ˡ ⠀╱⠀ᵇ ʳ ᵉ ᵃ ᵏ ˢ⠀╱⠀ᵗ ʰ ᵉ ᵐ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵃᶰᵈ ⠀ˢᵒᵐᵉ⠀ ᵃʳᵉ⠀ ᵍᶤᵛᵉᶰ⠀ ᵃ⠀ ᶜʰᵃᶰᶜᵉ ⠀ᵗᵒ ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ʳ ᵉ ᶠ ᵘ ˢ ᵉ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ ᶜˡᶤᶰᵍ⠀ ᵗᵒ⠀ ᵗʰᵉ⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ ᵐ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒʳ ⠀ᵗʰᵉ⠀ ᵍ ᵒ ᵈ ˢ⠀ᵒʳ⠀ˡ ᵒ ᵛ ᵉ⠀╱⠀ᶤ ˡ ˡ ᵘ ˢ ᶤ ᵒ ᶰ ˢ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒ ᶰ ˡ ʸ⠀⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀⠀ ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ ⠀⠀ ᶤ ˢ ⠀⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗʰᵉ⠀ ᶜ ˡ ᶤ ᵐ ᵇ⠀⠀╱⠀⠀ᶤˢ⠀ᵃˡˡ⠀⠀╱⠀⠀ᵗʰᵉʳᵉ⠀ᶤˢ⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
httpsjustpasteitPWstory

⠀ ⠀⠀ «⠀ https://justpaste.it/longlivetheviolence01 ⠀»


⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ S⠀E⠀N⠀E⠀M⠀⠀⠀&⠀⠀⠀C⠀A⠀S⠀I⠀M

⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢᶰ’ᵗ ⠀ᵃ⠀ ᵖᶤᵗ.⠀ ᶜʰᵃᵒˢ⠀ ᶤˢ⠀ ᵃ ⠀ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵐ ᵃ ᶰ ʸ ⠀ ʷʰᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵗᵒ ⠀ᶜ ˡ ᶤ ᵐ ᵇ ⠀ᶤᵗ ⠀ ᶠ ᵃ ᶤ ˡ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ᵃ ᶰ ᵈ ⠀ ᶰ ᵉ ᵛ ᵉ ʳ⠀⠀ᵍ ᵉ ᵗ ⠀ ᵗ ᵒ ⠀ ᵗ ʳ ʸ ⠀ ᵃ ᵍ ᵃ ᶤ ᶰ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀╱⠀ ᶠ ᵃ ˡ ˡ ⠀╱⠀ᵇ ʳ ᵉ ᵃ ᵏ ˢ⠀╱⠀ᵗ ʰ ᵉ ᵐ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵃᶰᵈ ⠀ˢᵒᵐᵉ⠀ ᵃʳᵉ⠀ ᵍᶤᵛᵉᶰ⠀ ᵃ⠀ ᶜʰᵃᶰᶜᵉ ⠀ᵗᵒ ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ʳ ᵉ ᶠ ᵘ ˢ ᵉ⠀ᵗʰᵉʸ⠀ ᶜˡᶤᶰᵍ⠀ ᵗᵒ⠀ ᵗʰᵉ⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ ᵐ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒʳ ⠀ᵗʰᵉ⠀ ᵍ ᵒ ᵈ ˢ⠀ᵒʳ⠀ˡ ᵒ ᵛ ᵉ⠀╱⠀ᶤ ˡ ˡ ᵘ ˢ ᶤ ᵒ ᶰ ˢ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵒ ᶰ ˡ ʸ⠀⠀ ᵗ ʰ ᵉ ⠀⠀ ˡ ᵃ ᵈ ᵈ ᵉ ʳ ⠀⠀ ᶤ ˢ ⠀⠀ ʳ ᵉ ᵃ ˡ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗʰᵉ⠀ᶜˡᶤᵐᵇ⠀ᶤˢ⠀ᵃˡˡ⠀ᵗʰᵉʳᵉ ᶤˢ⠀ @MONSTROVS
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ⊰ ☬ ⊱ ⠀▬▬▬▬▬▬
httpsjustpasteitlonglivetheviolence01

Qndo vcs vão comprar bebida, geralmente pedem pra vc mostrar o RG ? Ou te passam sem perguntar nada?

Isto acontece nos Estados Unidos, aqui no Brasil nunca vi pedirem documentos pra comprovar, já vi crianças comprando coisas piores que bebidas e nada de interferir. Pelo menos até onde eu vi, não sei em outras regiões.

Boa noite, gente. Vocês conhecem alguém com o mesmo sobrenome de vocês? Parentes não contam. O meu é Freitas e eu só conheço uma pessoa no meu bairro com esse sobrenome.

lion0231’s Profile PhotoFreittas
Dia 10 fui vacinar, o nome do cara era o mesmo que o meu, ele até me mostrou o RG. E ele também conhece 2 irmãos meus justamente por esse motivo. Kk

Wie würdest du reagieren, wenn dein Partner eine unheilbare Krankheit hätte, würdest du zu ihr/ ihm stehen und zeigen, dass du für sie/ihm da bist? Oder würdest du einfach weglaufen und dem Partner mit all dem alleine lassen?

Sternengirl’s Profile PhotoAnna Lena
Blödsinn,...es GIBT keine "unheilbaren Krankheiten". ..Außer
der oder die betroffene haben sich selber aufgegeben.
Und Er / Sie glaubt an irgendwelche Schreckgespenster
die sein Unterbewusstsein zur Resignation veranlassen.
DANN allerdings, nehmen alle Organe die schlechte Stimmung aus unserer Psyche wahr und beginnen sich einer nach dem anderen abzumelden...
So unter dem Motto; "Hat doch eh alles keinen Sinn mehr."
Und genau DORT ! An der Psyche, muss man ansetzen
zu stabilisieren....und somit zu heilen.
Diese Behandlung wende ich schon seit Jahrzehnten an
------ ist doch so einfach ----- ( lies nach bei Dr. R.G. Hamer )
Wie würdest du reagieren wenn dein Partner  eine unheilbare Krankheit hätte

⠀⠀⠀ ⠀▬▬▬▬⠀∫⊱ ʷʰᵃᵗ'ˢ ʸᵒᵘʳ ᵖᵒᶤˢᵒᶰˀ

┌─────────────────────────────────────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ᴵ ᵘˢᵉᵈ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵃ ᵈᵃʳˡᶤᶰᵍ ˢᵗᵃʳˡᵉᵗ ˡᶤᵏᵉ ᵃ ᶜᵉᶰᵗᵉʳᵖᶤᵉᶜᵉ ʰᵃᵈ ᵗʰᵉ ʷʰᵒˡᵉ ʷᵒʳˡᵈ ʷʳᵃᵖᵖᵉᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀ᵃʳᵒᵘᶰᵈ ᵐʸ ʳᶤᶰᵍ ᴵ ᶠˡᵉʷ ᵗᵒᵒ ᶜˡᵒˢᵉˡʸ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ˢᵘᶰ ᵗʰᵃᵗ'ˢ ˢᵉᵗᵗᶤᶰᵍ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ᴱᵃˢᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̵ɴ̵ᴏ̵ᴡ̵ ̵I̵·̵ᴍ̵ ̵ᴍ̵ᴇ̵ʟ̵ᴛ̵ɪ̵ɴ̵ɢ̵ ̵ғ̵ʀ̵ᴏ̵ᴍ̵ ̵ᴍ̵ʏ̵ ̵ᴡ̵ɪ̵ɴ̵ɢ̵s̵⠀⠀
└─────────────────────────────────────┘
ʷʰᵃᵗˢ ʸᵒᵘʳ ᵖᵒᶤˢᵒᶰˀ

Pq nos filmes gringos o texto original fala uma coisa, a legenda outra e a tradução outra diferente?

bailarina_pink’s Profile PhotoBailarina_pink
Por que as falas de diferentes idiomas possuem diferentes pronúncias, umas longas e outras curtas, repare que até na legenda tem até frases mais curtas, quando o interlocutor do filme fala muito:
E já no Brasil tem diversas maneiras de dizer uma coisa sem se alongar, tipo no anime
Japão:
Boku no namae wa Yoko Desu!
Brasil:
Meu nome é Yoko!
Outro fator são as regras que tem em séries de TV ou cinema livres: não falar palavrão, e etc...
Repare que nos filmes que tem classificação indicativa pra +16 já fala umas coisas que não tem no filme livre... Imagine o +18! ×-× até por que no cinema não tem livre acesso pra uma criança, eles vão olhar e pedir o RG e etc... E só os pais podem ir.

ʜᴇʟʟᴏ ʜᴇʟʟᴏ: sʜᴏʀᴛ ɪɴғᴏ

❮ ✿. ᴛʜᴇ ᴘʀᴇᴛᴛʏ ɢɪʀʟ ❯
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀AMI . ⟼
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀▔▔▔
Hallo liebe Rᴏʟᴇᴘʟᴀʏ-Gᴇᴍᴇɪɴᴅᴇ!
Wir dachten uns, dass es mal wieder Zeit ist, frischen Wind in den Laden hier zu bringen, eure Kreativität zu fördern und eure grauen Zellen in Schwung zu bringen. Wir, das sind Iᴄʜ ᴜɴᴅ ᴍᴇɪɴᴇ Zɪᴍᴛsᴛᴀɴɢᴇ, mit dem ich mir diesen Account teile. Mehr müsst ihr ja auch eigentlich nicht wissen und da ich euch nicht langweilen möchte, reden wir nicht länger um den heißen Brei herum.
Wenn ihr Fʀᴀɢᴇɴ ᴏᴅᴇʀ ᴋʟᴇɪɴᴇ Aᴜғɢᴀʙᴇɴ ᴇᴛᴄ. erhalten möchtet, dann könnt ihr diese Antwort hier ʟɪᴋᴇɴ. Likt sie wirklich nur, wenn ihr mitmachen wollt, ansonsten ɪɢɴᴏʀɪᴇʀᴛ diese Antwort einfach und im Gegenzug müsst ihr auch nicht 5 Flammen zum Fenster heraus werfen, um euer Interesse zu bestätigen. Super leicht, oder? Und ob!
Natürlich müsst ihr nicht jede Frage beantworten und wir werden auch nicht jeden Tag etwas schicken. Ihr wisst ja ungefähr wie das läuft, wir sind ja hier nicht die erste Seite dieser Art.
So und nun würden wir uns freuen, wenn ein paar von euch Lust und Laune hätten und uns etwas zu lesen geben wollen!

✿ Ami over and out! (⠀-_・) ︻デ═一 ▸

View more

ʜᴇʟʟᴏ ʜᴇʟʟᴏ sʜᴏʀᴛ ɪɴғᴏ

O pior que acho ,que não vou encontrar meus documentos fiz o b.o e tô aguardando,tô muito triste e n por causa era pouco.. documentos

sueydd’s Profile Photo♡S♡
Nossa que dor de cabeça.. Eu imagino, eu tive que tirar segunda via do RG e dos cartões de ônibus, mas foi burrice minha que tinha perdido .-. kkkk. Não fica triste, fica aqui conversando com o pessoal que você gosta, pode te fazer sentir bem :)
Liked by: ♡S♡
+4 answers in: “Você já foi assaltado (a) ?”

Noc taka piękna, a ja postanowiłem odebrać rezerwację na Romana Gortfreya. Wizerunku użyczy mi Bill Skarsgard, a znaczkiem był {BS albo RG } skleroza nie boli. Mam nadzieję, ze niczego nie pomieszałem.

BLESSEDSIN’s Profile Photo✞ ⠀•⠀ЯΞÐ ÐЯAGON ❜
Witaj, Roman!
Znaczek pokrywa się z tym, który widnieje w naszej skrzynce (ten pierwszy), świetnie! I niczego nie pomieszałeś, spokojna głowa. xD Na uzupełnienie formalności masz okrągłą dobę z możliwością przedłużenia tego czasu o kolejne 24 godziny, liczę na to, że zdołasz się uporać z tą zmorą w regulaminowym czasie! Wspomnę tylko, że mamy rezerwację na OC z serii Hemlock Grove, mam nadzieję, że się pojawi. :D
Baw się dobrze!
Oczywiście zajumałem gifa, norma. xD
/Parker.
Noc taka piękna a ja postanowiłem odebrać rezerwację na Romana Gortfreya

Hvem kan ruinere vores verden?

Det gør vi subhanAllah.. Verden brænder og vi er ligeglade, 20% af den oxygen vi indånder bliver forgiftet med røg fra brande i Amazonas og medierne er først kommet frem med det nu efter 3 uger..
Verden brænder, der er skovbrande både i Brasilien, Sibirien og Tyrkiet.. Må Allah swt. tilgive os, for ikke at passe på den jord han har skabt til os..
Hvem kan ruinere vores verden

Szervusz! Milyen motorod van? Melyik tiéd? Instan van több kép is, de mindig másik motoron ülsz. Válaszod előre is köszönöm!

Szia! A szürke suzuki RG az enyém meg a kék Simson .
A többi Simson tesome a nagy motor pedig baratome.

Całkiem dobre kawałki. Dużo smutkowałaś wtedy pewnie. Dobra melancholia nie jest zła :D Jak tylko odzyskam słuchawki to przesłucham sobie i na pewno wiele z nich zostanie już ze mną :)

mrdernizer’s Profile PhotomrDernizer
:D :D :D dzięki
nie aż tak, smutna muzyka działa na mnie tylko jak już jestem w złym nastroju i chcę się nią dobić :v (co paradoksalnie sprawia, że mi się poprawia)
poza tym tylko odsłuchiwałam moją playlistę wg wykonawców i wybierałam co było bardziej smutne, dlatego też jest dużo utworów a mało wykonawców
nie każdemu będzie się podobać LD, RG czy BD, ale oni poszli na pierwszy ogień
cieszę się :D jak widzę jakieś polecenia utworów też często je sobie zostawiam, zresztą w ten sposób polubiłam np Starset czy w ogóle rozpoczęłam fazę na epic music
+2 answers in: “Ahh... Prośbę mam do was... Proszę podacie mi tytuły jakiś smutnych piosenek?”

Mau naik kelas 12 nih, kan bakal banyak ujian jadi pengennya nulis catatan di binder biar rapi dan bisa buat semua mapel, biar enak belajarnya😄

bagusss dong klo rajin gt😭 gue kemaren kek pusing bgt kan mikirin kuliah. mana gue linjur lagi kan😭 jd bener2 males nyatet gtu. disekolah sama bimbel cuma foto:( sbg gantinya klo gue lupa mksd difoto itu gue ikut bimbel lagi kaya rg, zenius, dll. jd bisa ngebantu bgt sih bimbel online gtu. apalagi klo rg ada rangkuman gtu kan jd yaudah simple bgt tinggal download foto, trs print. mana berwarna bgt jd enak bljrnya. klo dah dprint, lo bisa simpen dibinder lo. sumpah itu work bgt sih. ga cape lah pkonya cuma ya klo lo ga punya mesin print bakal ngabisin uang aja:(
+5 answers in: “Kalo SMA enak nyatet pake binder atau buku tulis? Kasih alasannya ya”

Ich brauche Aufheiterung. Kannst du mir eine lustige Geschichte erzählen oder von einer kleinen Sache, die dich heute glücklich gemacht hat oder mir alternativ etwas Neues, das du heute gelernt hast näherbringen (oder du musst es auch nicht explizit heute gelernt haben)?

glasvolldreck’s Profile Photojuicy lucy
Einem meiner Mitschüler is heute sein Reagenzglas explodiert. Also. Quasi. Eigentlich wars nur ne kleine Verpuffung im RG, das RG war aber leider (weil dieser Vogel es zu lange in der Flamme geröstet hat) weich. Oben raus ging nichts, weil da n Luftballon drauf war, also machte es nur “Puff“ und unten ward eine Ausstülpung im heißen Glas sichtbar, wo sich Gas seinen Weg gesucht hat.
Ich weiß nicht, warum, aber das war in dem Moment ziemlich erheiternd.

Eu sei que isso aqui é um app de perguntas, mais não tenho paciência pra responder gente idiota perguntando endereço, idade , rg e cpf data de nascimento... Só respondo se for uma entrevista de emprego

himynameiscamy’s Profile PhotoCamila
Então, vai se chatear muito aqui, porque a maioria das perguntas que vem são essas kkkkk
Boa tarde Camilia, e uma ótima quarta feira!!!

Di sini udh ada yg ikut ruangguru atau blm? Klo mau ikut bimbel ruangguru skrg bisa dpet diskon 40% lho, dgn cara pke kode referral gue USERQC6DXICU8R8TN. Kuy join!

Pernahh akuu pas kelas 3 SMA, gara gara ada try out gitu dari rg ntar yg dpt nilai 100 ada hadiah gt. Trus ya alhamdulillah 😂

Kkkkk mulher de tpm é um perigo? 😨😨 pois é né tenho 27 com rostinho de 18 u.u kkk moro beeem longe de vc em minas.. meu rg é mg-16 23.. kkkk :v "L"

e eu que vou fazer 20 com essa cara de pirralha? tenho uma vizinha que achava que eu tenho 14 anos, sério, às vezes fico meio triste com isso kkkkkk eu acho sotaque mineiro a coisa mais fofa desse mundo
+24 answers in: “Oi anoca casa comigo pra eu te fazer feliz 😊”

Tb sofro de pedirem RG pra comprar bebida (cerveja pra minha mãe), já fui tanto no mercado que todo mundo me conhece e já nem pede mais, trist ser baixo e com cara de 17 kkkkkkk

DaniVinicius’s Profile PhotoDani
Hahahahha. Pois é, Dani! Mas isso é bom.
Liked by: Neto Oliveira Dani

❴ ♔ ❵ https://justpaste.it/Maria_x_Alekdander_II ;

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴾʳᶤᵐᵃᵈᵒᶰᶰᵃ ᵍᶤʳˡ˒ ʷᵒᵘˡᵈ ʸᵒᵘ ᵈᵒ ᵃᶰʸᵗʰᶤᶰᵍ ᶠᵒʳ ᵐᵉˀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴮᵘʸ ᵃ ᵇᶤᵍ ᵈᶤᵃᵐᵒᶰᵈ ʳᶤᶰᵍ ᶠᵒʳ ᵐᵉˀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵂᵒᵘˡᵈ ʸᵒᵘ ᵍᵉᵗ ᵈᵒʷᶰ ᵒᶰ ʸᵒᵘʳ ᵏᶰᵉᵉˢ ᶠᵒʳ ᵐᵉˀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴾᵒᵖ ᵗʰᵃᵗ ᵖʳᵉᵗᵗʸ ᵠᵘᵉˢᵗᶤᵒᶰ ʳᶤᵍʰᵗ ᶰᵒʷ˒ ᵇᵃᵇʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀_________________________
⠀⠀
⠀⠀ᴮᵉᵃᵘᵗʸ ᵠᵘᵉᵉᶰ ᵒᶰ ᵃ ˢᶤˡᵛᵉʳ ˢᶜʳᵉᵉᶰ
⠀⠀ᴸᶤᵛᶤᶰᵍ ˡᶤᶠᵉ ˡᶤᵏᵉ ᴵ’ᵐ ᶤᶰ ᵃ ᵈʳᵉᵃᵐ
⠀⠀ᴵ ᵏᶰᵒʷ ᴵ'ᵛᵉ ᵍᵒᵗ ᵃ ᵇᶤᵍ ᵉᵍᵒ
⠀⠀ᴵ ʳᵉᵃˡˡʸ ᵈᵒᶰ’ᵗ ᵏᶰᵒʷ ʷʰʸ ᶤᵗ’ˢ ˢᵘᶜʰ ᵃ ᵇᶤᵍ ᵈᵉᵃˡ˒ ᵗʰᵒᵘᵍʰ
⠀⠀_____________________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀/ ♔ /
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❴ @lvgvndary
httpsjustpasteitMariaxAlekdanderII

| PG / HS / RG | - Pamięć mnie niestety zawodzi, ale chciałbym się pojawić z kontem Purple Guy'a. Kartę postaram się dodać jak najszybciej.

pvrplegvy’s Profile Photo꧁ PURPLE ᵍᵘʸ ꧂
Pierwszy znaczek się zgadza; witamy bardzo serdecznie! Mamy nadzieję, że będziesz się dobrze z nami bawił. ❤️
「 V. 」
PG  HS  RG   Pamięć mnie niestety zawodzi ale chciałbym się pojawić z kontem

انت خريج صراحه تفاجئت مش مبين يلا مبروك❤️ وان شاء الله انك ما تكون اخذت عني فكرت غلط لما صار بينا سوء تفاهم انا مش شريره ولا نفسيه عفكره ?المهم الاحد بجي وباكتبلك ع دفترك ومره ثانيه مبارك التخرج ❤️❤️ Rg - R ?

انا خريج ع الأول انشالله..?
الله يبارك في عمرك و عقبالك يا رب ❤️❤️
هههههههه لا بالعكس والله أنا اللي كنت غلطان بس اتوقعت إنه اللي بعثتلك اياه ما وصلك لأنك ما رجعتي رديتي..
و ما أخذت عنك فكرة غلط ولا إشي , بالعكس ماشالله عليكي الله يحميكي ❤️
و بتشرفيني بكتابتك على دفتري ?
و عقبال تخرجك انشالله ??
الله يسعدك و يوفقك
+2 answers Read more

Er gimana pandangan lo tentang statement RG yang bilang "kitab suci adalah fiksi", punya bantahan untuk beliau?

Raichuy’s Profile PhotoRaichu
Kembali lagi, ke masalah penyampaiannya. Ungkapan yang semacam itu, belum bisa dilempar ke ranah publik. Kalo kata pepatah Tiongkok, "jangan memainkan suling di depan kerbau.", janganlah berargumen dng orang yang ngga paham... Jangan berargumen dng orang yang malah membuat dirimu "celaka" atau dipersekusi.
Kalau mau ngomong begitu di depan orang-orang intelektual, ya silakan... Akan jadi dialektika yang hidup dari pernyataan itu. Pendapat dibalas dng pendapat, begitulah dialektika orang cerdas. Aku pun akan banyak melontarkan "serangan" pendapat dari pernyataan ini. Cuman kan gak semua orang bisa begitu. Taunya, itu menghina dan perlu dipidanakan.
Hati-hatilah dalam berbicara. Perhatikan siapa audiens-mu. Kebebasan berbicara itu praktik di Indonesia masih tergantung dng siapa kamu berbicara dan dalam konteks apa. Jadi, be wise.

View more

Chce ogłosić, ze chcialbym zarezerwować wizerunek Goslinga. Prosiłbym jednak o przedłużenie rezerwacji do poniedziałkowego wieczoru. Znaczkiem bedzie - RG

Rezerwacja, choć przedłużona, nie znalazła swojego pokrycia — publikuję info dla rezerwującego go wcześniej anonima w celu przypomnienia oraz dla informacji ogółu, gdyby ktoś chciał przygarnąć ten wizerunek :D
{Pssst... chętnie przyjmiemy w pakiecie z Emmą Stone!}
/Chloé
Chce ogłosić ze chcialbym zarezerwować wizerunek Goslinga Prosiłbym jednak o

?¿Nombre? ? ¿Soltero/a En Relación? ?¿Mejor Amiga? ?¿Mejor Amigo? ?¿Mascota? ?¿Color Favorito? ?¿Fecha De Nacimiento? ?¿Cancion Favorita? ?¿Escuela? ?¿Pasatiempo? ?¿Comida Favorita? ?¿Snapchat? ?¿Youtuber? ?¿Que Género De Música Te Gusta? ⛅¿Frio O Calor? ?¿Noche O Día? ?¿Foto?

YoonaThannEmmanuuEl’s Profile PhotoYonathan Π
Dayeli RG ??
Soltera ???
Natt Mtz ❤??
Wewin ❤??
Dos hermosas perritas ??
Rojo, negro y menta ??
11-09 ❤?
El farsante- Ozuna &' puño de diamantes- duelo ???
Reclusorio CBT No. 2 Bicentenario Huehueyork ??
Dormir y comer ??❤
Tacos al pastor ??❤
Nel ??
Pues hasta ahorita no hay youtuber ???
Todo tipo, menos y rock pesado. ??
Calor ?
Día ❤?
Nombre  Solteroa En Relación Mejor Amiga Mejor Amigo Mascota Color Favorito

Ui chao ui :( bạn mô ask bò mà zui rứa :( ... Lớp 1 cô hong dạy toán hay rg nc hong loric tí nèo :( hịc .... Hay lại nc để chứng tỏ não mik hong dành để suy nghĩ seo :( ... Tội quesss có não mà hòn suy nghĩ được Hay là vứt mẹ não đi hihi 😜 sống như não tôm cug zuii kìa 😂

Merrysarah’s Profile PhotoPhương Linh
Cô dạy tận tình nhưng mà chắc là do bạn hông thấu hiểu được tí nào đó mà =))

Language: English