@ten_sprytny_bosniak

⸻ Ɍᵾsŧɇm Ⳏⲁ⳽ⲹⲁ ♠

Ask @ten_sprytny_bosniak

Sort by:

LatestTop

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ « ⠀⠀ ᖇᥙ⳽tᥱຕ & ᕼᥙɾɾᥱຕ ⠀ ⠀»

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Hurrem_x_Rustem_07
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Jeśli chcesz być uratowany, musisz się ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀otrzeć o śmierć.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀⠀⠀⠀kontynyacja u: ⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @MVGNIFICENT_SULTANA ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀⠀⠀⠀part 07⠀⠀⠀⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᖇᥙtᥱຕ  ᕼᥙɾɾᥱຕ

⠀ ⠀⠀ ⠀ «⠀ https://justpaste.it/pasztetzludzi03 ⠀»

hvrrvgvncy’s Profile Photo⠀♠⠀╱⠀ˢ̷ᵉ̷ʳ̷ᵉ̷ᶰ̷ᵉ̷ᶤ̷⠀↪⠀Isliperi
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/pasztetzludzi04
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Nigdy nie można mieć stałych przyjaciół ani ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀stałych sojuszników, stałe jest tylko przywiązanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀do równowagi. Sojusznik dziś - jest wrogiem jutro
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @hvrrvgvncy ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
httpsjustpasteitpasztetzludzi03

Related users

⠀ ⠀ « ⠀⠀ https://justpaste.it/imperium_wieprzy_03

hellopiggi’s Profile Photo⠀⠀⠀»⠀ i s k e n d e r ⠀♠
⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/imperium_wieprzy_04
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Kocham go jak brata. Rodzina jest dla mnie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wszystkim. Prędzej odciąłbym sobie rękę, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀niż skrzywdziłbym go.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @hellopiggi ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀
httpsjustpasteitimperiumwieprzy03

⊰⠀ https://jpst.it/2Wh1D ⠀/ ⠀i⠀don't⠀like⠀you

emperorofhell’s Profile Photo⠀♠ ⠀ᴏ ꜱ ᴍ ᴀ ɴ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Osman_ma_przypal_02
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Nieszczęściem jest być przyłapanym
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @emperorofhell ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆
httpsjpstit2Wh1D  idontlikeyou

https://justpaste.it/Ibrahim_Rustem_05

ambitiovs_leader’s Profile Photo« ɪ̇ʙʀᴀʜɪᴍ ᴘᴀșᴀ » ♠️
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Ibrahim_Rustem_06
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀W tej części świata mamy po prostu zbyt wiele ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ruin, zbyt wiele szkieletów pod nogami. Na ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀szczęście nie potrafię się od tego uwolnić. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Trudno jest mi wyobrazić sobie człowieka ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sterylnego - czystego, niczym niezapisana ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀kartka, bez żadnej krwawej plamy, bez ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀żadnego ściskania w gardle.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @ambitiovs_leader ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆
httpsjustpasteitIbrahimRustem05

https://justpaste.it/Ibrahim_Rustem_03

ambitiovs_leader’s Profile Photo« ɪ̇ʙʀᴀʜɪᴍ ᴘᴀșᴀ » ♠️
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Ibrahim_Rustem_04
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Nie można kłócić się ze wszystkimi głupcami ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀świata. Łatwiej im ustąpić, a potem ich oszukać, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀gdy nie zwracają na ciebie uwagi.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @ambitiovs_leader ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆
httpsjustpasteitIbrahimRustem03

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ « ⠀⠀ ᖇᥙ⳽tᥱຕ & ᕼᥙɾɾᥱຕ ⠀ ⠀»

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Hurrem_x_Rustem_05
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Jeśli chcesz być uratowany, musisz się ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀otrzeć o śmierć.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀⠀⠀⠀kontynyacja u: ⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @MVGNIFICENT_SULTANA ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀⠀⠀⠀part 05⠀⠀⠀⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᖇᥙtᥱຕ  ᕼᥙɾɾᥱຕ

♠⠀╱ możesz ocalić tylko trzy postacie z rp. Kto to będzie?

costofpowerful’s Profile Photo⠀♠⠀╱⠀throne of lies⠀↪⠀ ꜰᴏʀᴜᴍ
Hurrem, Iskender, Mahfiruz
możesz ocalić tylko trzy postacie z rp Kto to będzie

♠⠀╱⠀marry/kiss/kill – kto dostąpi tego zaszczytu zostania przez ciebie wybranym?

costofpowerful’s Profile Photo⠀♠⠀╱⠀throne of lies⠀↪⠀ ꜰᴏʀᴜᴍ
marry - nie mam pojęcia, pewnie jakąś sułtankę, która nie będzie dzieckiem XD
kiss - Hurrem, bo skoro się w niej buja, to czemu nie xd
kill - Mihrimah, to by rozwiązałoby sprawę z niechcianym małżeństwem XD
marrykisskill  kto dostąpi tego zaszczytu zostania przez ciebie wybranym

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ « ⠀ Rustem & Mıhrımαh ⠀»

ten_sprytny_bosniak’s Profile Photo⸻ Ɍᵾsŧɇm Ⳏⲁ⳽ⲹⲁ ♠
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/kopie_grob
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Wspólne interesy (...)zmieniɑją zɑdɑwnioną ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wrogość w sojusz..
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀part I & kontynuacja u: ⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @gunes_ay_ve_yildizlar ⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
Rustem  Mıhrımαh

https://justpaste.it/Ibrahim_Rustem_01

ambitiovs_leader’s Profile Photo« ɪ̇ʙʀᴀʜɪᴍ ᴘᴀșᴀ » ♠️
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Ibrahim_Rustem_02
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Przᥱz ᥣᥲtᥲ ρrzყsρorzყłᥱm sobιᥱ ᥕιᥱᥣᥙ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᥕrogóᥕ. Nᥲᥙᥴzყłᥱm sιę jᥱdᥒᥱgo: ᥒιᥱ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ρodᥱjmᥙj ᥕᥲᥣkι kιᥱdყ ᥕιᥱsz, żᥱ z ρᥱᥕᥒośᥴιą ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ρrzᥱgrᥲsz. Aᥣᥱ ᥒιgdყ ᥒιᥱ ρozᥕóᥣ, żᥱbყ komᥙś ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀kto Cιę zᥒιᥱᥕᥲżყł ᥙszło to ᥒᥲ sᥙᥴho. Czᥱkᥲj ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᥒᥲ stosoᥕᥒყ momᥱᥒt ι oddᥲj kιᥱdყ zᥒᥲjdzιᥱsz ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sιę ᥕ dᥙżo ᥣᥱρszᥱj sყtᥙᥲᥴjι, ᥒᥲᥕᥱt jᥱśᥣι ᥒιᥱ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ρrᥲgᥒιᥱsz odᥕᥱtᥙ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @ambitiovs_leader ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
httpsjustpasteitIbrahimRustem01

⠀ ⠀ « ⠀⠀https://justpaste.it/imperium_wieprzy_01

hellopiggi’s Profile Photo⠀⠀⠀»⠀ i s k e n d e r ⠀♠
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/imperium_wieprzy_02
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ród rodeм.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Krew ĸrwιą.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Brαcιe мój.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Życιe мe.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Przyѕιęɢαм cι.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @hellopiggi ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
httpsjustpasteitimperiumwieprzy01

Wchodzisz jeszcze na priv??

Zerkałam ostatnio. Widziałam, że mam tam 2 pytanka w osobistych, ale nie miałam czasu jeszcze na nie odpowiedzieć, bo miałam za dużo na głowie. A co potrzeba, że pytasz o mojego priva? ;)
Wchodzisz jeszcze na priv

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ « ⠀⠀ ᖇᥙ⳽tᥱຕ & ᕼᥙɾɾᥱຕ ⠀ ⠀»

ten_sprytny_bosniak’s Profile Photo⸻ Ɍᵾsŧɇm Ⳏⲁ⳽ⲹⲁ ♠
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Hurrem_x_Rustem_03
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀(...) doᥕódᥴყ mᥲją tყᥣᥱ ᥕłᥲdzყ, ιᥣᥱ ιm jᥱj ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀(dᥲsz. Im bᥲrdzιᥱj jᥱstᥱś ρosłᥙszᥒყ, tყm ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀(bᥲrdzιᥱj tobą rządzą.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀⠀⠀⠀kontynyacja u: ⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @MVGNIFICENT_SULTANA ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀⠀⠀⠀part 03⠀⠀⠀⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᖇᥙtᥱຕ  ᕼᥙɾɾᥱຕ

⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ « ⠀⠀ ᖇᥙ⳽tᥱຕ & ᕼᥙɾɾᥱຕ ⠀ ⠀»

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Hurrem_x_Rustem_01
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᙁɩᥱ ⱬᥲ⳽ᥲᑯყ, Ꙇᥱᥴⱬ ɩᥒᑯყωɩᑯᥙᥲꙆᥒośᥴɩ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɾⱬąᑯⱬą śωɩᥲtᥱຕ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀⠀⠀⠀kontynyacja u: ⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @MVGNIFICENT_SULTANA ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᖇᥙtᥱຕ  ᕼᥙɾɾᥱຕ

⠀ ⠀⠀ ⠀ «⠀ https://justpaste.it/pasztetzludzi01 ⠀»

hvrrvgvncy’s Profile Photo⠀♠⠀╱⠀ˢ̷ᵉ̷ʳ̷ᵉ̷ᶰ̷ᵉ̷ᶤ̷⠀↪⠀Isliperi

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/pasztetzludzi02
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Głoѕ υcιcнł ɴα cнwιlę, α poтeм przyвrαł тeɴ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀przyмιlɴy тoɴ, jαĸιeɢo υżywαją oѕoвɴιcy тępι, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ĸιedy мyślą, że ѕą ѕpryтɴι.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @hvrrvgvncy ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
httpsjustpasteitpasztetzludzi01

⠀⠀⠀⠀⸻ ⠀⠀Ɍᵾsŧɇm ⠀⠀Ⳏⲁ⳽ⲹⲁ ⠀⠀⸻ ⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Ten_sprytny_Bosniak
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀W tყm rzᥱᥴz, żᥱ kᥲżdყ ᥴzłoᥕιᥱk mᥲ możᥣιᥕość ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᥕყbrᥲć sobιᥱ doᥕoᥣᥒყ ᥣos. Jᥱdყᥒᥲ ᥕoᥣᥒość, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀jᥲką ρosιᥲdᥲmყ, to ᥕoᥣᥒość ᥕყborᥙ. Kᥲżdყ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀możᥱ ᥕყbrᥲć ᥕszყstko, ᥴo zᥱᥴhᥴ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
Ɍᵾsŧɇm Ⳏⲁⲹⲁ

Myślę, że brakłoby i nocy i dnia i słów i czynów, by w pełni omówić twój interes. Wszakże mężczyzna, który z syna świniopasa stał się jednym z najpotężniejszych ludzi w państwie musi bardzo sprawnie władać swoim orężem.

hvrrvgvncy’s Profile Photo⠀♠⠀╱⠀ˢ̷ᵉ̷ʳ̷ᵉ̷ᶰ̷ᵉ̷ᶤ̷⠀↪⠀Isliperi
Droga Isilperi, zapewniam Cię, że na wszystko znalazłby się czas i nie tylko czas. Widzę jednak, że Ty sprawnie władasz swym językiem, więc wcale się nie dziwię, że jesteś ulubienicą naszego władcy. Nie myśl jednak, że omamią mnie pochlebstwa sułtańskiej niewolnicy. Gładkie słówka zdadzą się na nic, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, jeżeli chcemy doprowadzić do upadku naszych wrogów, w zasadzie to wroga.
Myślę że brakłoby i nocy i dnia i słów i czynów by w pełni omówić twój interes

Witaj, Rustemie. Jestem kobietą skromną i niematerialną, ale liczę, że mnie poczęstujesz jednym ze swych pasztetów, bo nawet święty nie uchroniłby się przed tą pokusą. Mogę ci za to wysłać nudesy, to znaczy magnesy, bo wiem, że kolekcjonujesz (:

hvrrvgvncy’s Profile Photo⠀♠⠀╱⠀ˢ̷ᵉ̷ʳ̷ᵉ̷ᶰ̷ᵉ̷ᶤ̷⠀↪⠀Isliperi
Witam ulubienicę naszego władcy. Chętnie bym Cię poczęstował czym tylko zechcesz, ale obawiam się tego, co powie na to władca. Chociaż dla tych nudesów, to znaczy magnesów warto byłoby zaryzykować. Dostaniesz zaproszenie na najlepszy pasztet, przy którym omówimy nasze wspólne interesy, bo na pewno jakieś mamy :)
Witaj Rustemie Jestem kobietą skromną i niematerialną ale liczę że mnie

Language: English