Uyen Apple also answered this question with: "Có chai pin có lúc nó nóng nó sẽ nổ"

The answer hasn’t got any rewards yet.