Chang also answered this question with: "Ngừi đứng sau hạnh phúc bản cụa bác Bằng Kiều"

The answer hasn’t got any rewards yet.