Ask @trdmstks

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀i n f i n i t y.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mʏ ʜᴇᴀʀᴛ'ꜱ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴏᴏ ᴄᴏʟᴅ ᴛᴏ ʙʀᴇᴀᴋ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀× https://bit.ly/2HuKqJj ×

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Kɴᴏᴡ I'ᴍ ɢʀᴇᴀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴜᴛ I'ᴍ ʙʀᴏᴋᴇ ᴀꜱ ʜᴇʟʟ

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @maple_syrup_sm


⠀⠀
Mʏ ʜᴇᴀʀᴛꜱ

Related users

⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sɪʟᴠᴇʀ ᴅᴏʟʟᴀʀ, ɢᴏʟᴅᴇɴ ғʟᴀᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅɪʀᴛʏ ᴡᴀᴛᴇʀ, ᴘᴏɪsᴏɴ ʀᴀɪɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴘᴇʀғᴇᴄᴛ ᴍᴜʀᴅᴇʀ, ᴛᴀᴋᴇ ʏᴏᴜʀ ᴀɪᴍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ʙᴇʟᴏɴɢ ᴛᴏ ᴀɴʏᴏɴᴇ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ʙᴜᴛ ᴇᴠᴇʀʏʙᴏᴅʏ ᴋɴᴏᴡs ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀« https://bit.ly/32m7XVt »
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ × @maple_syrup_sm ×
⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀
sɪʟᴠᴇʀ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇ ᴡᴀs ᴀʟʟ sᴇᴠᴇɴ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴅᴇᴀᴅʟʏ sɪɴs.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀

— ᴹᴱ ᴬᴺᴰ ᵞᴼᵁ, ᵂᴱ ᵂᴱᴿᴱ ᴹᴬᴰᴱ ᵀᴼ ᴮᴿᴱᴬᴷ. ᵞᴼᵁ'ᴿᴱ ᴾᴱᴿᶠᴱᶜᵀᴸᵞ ᵂᴿᴼᴺᴳ ᶠᴼᴿ ᴹᴱ 💔

maple_syrup_sm’s Profile Photo❌ sʜᴀᴡɴ ᴍᴇɴᴅᴇs
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀T̶h̶e̶y̶ s̶a̶y̶ I̶ d̶i̶d̶ s̶o̶m̶e̶t̶h̶i̶n̶g̶ b̶a̶d̶...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ t̶h̶e̶n̶ w̶h̶y̶'s̶ i̶t̶ f̶e̶e̶l̶ s̶o̶ g̶o̶o̶d̶?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀× https://justpaste.it/HEART_OF_THE_DARKNESS_05 ×
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sᴏ ᴅᴏɴ'ᴛ ʏᴏᴜ ᴡᴏʀʀʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜʀ ᴘʀᴇᴛᴛʏ ʟɪᴛᴛʟᴇ ᴍɪɴᴅ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Pᴇᴏᴘʟᴇ ᴛʜʀᴏᴡ ʀᴏᴄᴋꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀᴛ ᴛʜɪɴɢꜱ ᴛʜᴀᴛ ꜱʜɪɴᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴹᴱ ᴬᴺᴰ ᵞᴼᵁ ᵂᴱ ᵂᴱᴿᴱ ᴹᴬᴰᴱ ᵀᴼ ᴮᴿᴱᴬᴷ ᵞᴼᵁᴿᴱ ᴾᴱᴿᶠᴱᶜᵀᴸᵞ ᵂᴿᴼᴺᴳ ᶠᴼᴿ ᴹᴱ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Dᴇᴇᴘ ʙʟᴜᴇ, ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ ᴘᴀɪɴᴛᴇᴅ ᴍᴇ ɢᴏʟᴅᴇɴ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀

— ᴺᵒ, ⁿᵒ, ʸᵒᵘ'ˡˡ ᵖˡᵃʸ ᵃˡᵒⁿᵍ. ᴸᵉᵗ ʰᶦᵐ ˡᵉᵃᵈ ʸᵒᵘ ᵒⁿ 👑

maple_syrup_sm’s Profile Photo❌ sʜᴀᴡɴ ᴍᴇɴᴅᴇs

⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ʟɪᴋᴇ ɪᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ ᴛᴀᴋᴇ ᴄᴏɴᴛʀᴏʟ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴇᴠᴇɴ ɪғ ʏᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴏᴡɴ ᴍᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
https://justpaste.it/HEART_OF_THE_DARKNESS_03
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ ʏᴏᴜʀ ғɪɴɢᴇʀ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴛʀɪɢɢᴇʀ,
⠀⠀⠀⠀ʙᴜᴛ ʏᴏᴜʀ ᴛʀɪɢɢᴇʀ ғɪɴɢᴇʀ's ᴍɪɴᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
ᴺᵒ ⁿᵒ ʸᵒᵘˡˡ ᵖˡᵃʸ ᵃˡᵒⁿᵍ
ᴸᵉᵗ ʰᶦᵐ ˡᵉᵃᵈ ʸᵒᵘ ᵒⁿ

I ᴘʀᴏᴍɪsᴇ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ɴᴇᴠᴇʀ ғɪɴᴅ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ ʟɪᴋᴇ ᴍᴇ. 💕

maple_syrup_sm’s Profile Photo❌ sʜᴀᴡɴ ᴍᴇɴᴅᴇs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Aɴᴅ I ᴘʀᴏᴍɪꜱᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴀᴛ ɴᴏʙᴏᴅʏ'ꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɢᴏɴɴᴀ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ʟɪᴋᴇ ᴍᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
I ᴘʀᴏᴍɪsᴇ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ɴᴇᴠᴇʀ ғɪɴᴅ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ ʟɪᴋᴇ ᴍᴇ

P sss tryk 📸

psychography’s Profile Photo❌ Andre Row
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀I got so sick of being on my own
⠀⠀⠀⠀Now the devil won't leave me alone.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
P  sss tryk

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▫️ @swiadekkoronny ▫️


⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I'm not trying to hurt you, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I just love to speak.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀× https://justpaste.it/ROARING_20s_01 ×
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀

⠀⠀
⠀⠀
swiadekkoronny

➖ ᴵ'ˡˡ ˢᵗᵒᵖ ᵗⁱᵐᵉ ᶠᵒʳ ʸᵒᵘ. ᵀʰᵉ ˢᵉᶜᵒⁿᵈ ʸᵒᵘ ˢᵃʸ ʸᵒᵘ'ᵈ ˡⁱᵏᵉ ᵐᵉ ᵗᵒᵒ.

maple_syrup_sm’s Profile Photo❌ sʜᴀᴡɴ ᴍᴇɴᴅᴇs
⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀


⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀i love to watch
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the castles burn
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ these golden ashes
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀turn to dirt.
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀

⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ « https://justpaste.it/HEART_OF_THE_DARKNESS_01 »
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ If you wanna get in trouble, baby
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I am your man.
⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀

⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀× @maple_syrup_sm ×
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
ᴵˡˡ ˢᵗᵒᵖ ᵗⁱᵐᵉ ᶠᵒʳ ʸᵒᵘ
ᵀʰᵉ ˢᵉᶜᵒⁿᵈ ʸᵒᵘ ˢᵃʸ ʸᵒᵘᵈ ˡⁱᵏᵉ ᵐᵉ ᵗᵒᵒ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I'm not entirely here.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Half of me has disappeared.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀my mind's like a deadly disease.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
my minds

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ you don’t think about
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ what you say,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 'cause your mouth
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ is bigger than your brain.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It's a shame, so fake
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ and you’re all the same.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Are you drunk enough?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Not to judge what I'm doin’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Are you high enough?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀To excuse that I'm ruined
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀'Cause I’m ruined.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
Are you drunk enough
Not to judge

⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ❗@vulgarhabibi ❗

⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀

⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀I'm on the highway to hell.
⠀ ⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ « https://justpaste.it/R1D1N_D1R7Y_01 »
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀
vulgarhabibi

⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Be my death or my forever.

⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀

⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀and if nobody's there,
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀it's cool,
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀i'll die for you.
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
Be my death or my forever

Od kiedy to się tak z Mezo kolegujesz? Wcześniej jakoś nie było widać żebyście rozmawiali.

Dobre pytanie! Czas wyłożyć wszystkie karty na stół. To trochę historia, jak z Romea i Julii, aczkolwiek nasza dwójka teraz ma się wspaniale i na pewno w najbliższym czasie nie zamierzamy przechodzić na drugą stronę. (Mezo to Julka, w gwoli ścisłości.).
Skłócone narody uniemożliwiały nam ukazanie światu naszej silnej miłości, więc działaliśmy w ukryciu przez bardzo długi czas. Później, kiedy sytuacja uległa diametralnej zmienie, oboje doszliśmy do wniosku, że świat zasłużył, aby poznać prawdę. @vulgarhabibi też maczała w tym swoje cwane paluszki.
A może właśnie to sobie wymyśliłem.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀A może nie.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Who knows.
Od kiedy to się tak z Mezo kolegujesz Wcześniej jakoś nie było widać żebyście

Co robisz, gdy ktoś z twoich przyjaciół jest smutny?

⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ @vulgarhabibi
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
Co robisz gdy ktoś z twoich przyjaciół jest smutny

Top 5 najpiękniejszych kobiet w rp!

⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀— @vulgarhabibi
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ — @swiadekkoronny
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀— @hotterthan_you
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ — @FRENCH_KVSS
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ — @vbadgirlv
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀— @GVLDEN__DAYS ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀— @mezozaur
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ((potrafię liczyć.))
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ I'm not trying to hurt you
⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ I just love to speak.
⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀
Top 5 najpiękniejszych kobiet w rp

Who's that sexy thing I see over there? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

vulgarhabibi’s Profile Photo❌ ━━━ marishka glazieva ❜
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ THAT'S ME!
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
Whos that sexy thing I see over there   ʖ

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀

⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ I put the „hot”
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀in „psychotic”
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ « @zigi_malik »

⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀
⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀Yeah, I was out of touch.
⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀but it wasn't because
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀I didn't know enough.
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ I just knew too much.
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀⠀

⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀Does that make me crazy?
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Possibly.
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀
« https://justpaste.it/Far_Too_Young_To_Die_01 »

⠀ ⠀
zigimalik

Next

Language: English