Tôi thích một người lớn tuổi hơn rất nhiều. Tôi dùng gần hai năm để nói thích người ấy, và giờ người ấy nói, nếu chú không biết tuổi thật của cháu thì đã thích cháu rồi. Nên làm sao đây? Làm sao đây...

Người ta ái ngại khoảng cách tuổi tác, chẳng làm sao cả, chấp nhận sự thật là như thế. Người ta lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, người ta mặc định như thế, còn làm gì được sao?
#LC
Tro
9.8.2018

The answer hasn’t got any rewards yet.