QuynhAnhDoan also answered this question with: "Mình cũng giống cậu nè. /_\"