Tong Vy Anh also answered this question with: "Cạo đi bà :)) k thì đi swat ah"