Hwngdarealest also answered this question with: "bạn bị drama quá, cảm giác mẹ gì, cảm giác mà đáng tin thì ông trời còn sinh ra bộ não làm gì, cả..."