Nguyễn Hoàng Anh Duy also answered this question with: "Là khi không chiếc nắm tay lả lơi mình tubgfw có được Là khi những vụng về thiếu sót làm tâm điểm..."