Tun also answered this question with: "Đi hút hoặc mua kem đánh tan mỡ mặt mà dùng"