Đức Toàn also answered this question with: "Sinh viên nghèo thì đi làm kiếm tiền sẽ giàu thoi chỉ là sớm hay muộn"