Chu khánh Trang also answered this question with: "Bắt đầu đảo mắt tìm nó nơi đông người 👍"

The answer hasn’t got any rewards yet.