Nhi Đeyy :) also answered this question with: "Thì dẹp mẹ đi :) Yêu đương loz gì bày đặt tự trọng nữa??"