Ask @viennhakhoa:

This user hasn’t answered any questions yet

Ask Viện nghiên cứu và công nghệ n a question now