YourNeptune’s Profile Photo
JK. also answered this question with: "ความคิดฮะเปลี่ยนไปเยอะจริงๆ รู้สึกมองโลกกว้างขึ้น เห็นความล้าหลังของประเทศเราในตอนนี้ เห็นหลายอย่..."

The answer hasn’t got any likes yet.