Sẽ ra đi mà ko một lời từ biệt?

💬️ Answer this question

Language: English