Ôi giời, mấy bữa không online có ai nhớ mình koooooo

💬️ Answer this question

Language: English