ờm =)))))) tự biết giới hạn là điều tối thiểu mà?
in case là bạn thì: bỏ đi mà làm người bạn ạ =))))
in case là ny bạn thì: bỏ nó đi mà làm người bạn nhé
in case là nyc bạn thì: block đi mà làm người oge?

Language: English