lúc quen hong yêu, mà chia tay thì cứ nhớ người ta hoài, là bị gì ta

💬️ Answer this question

Language: English